آرشیف

2017-2-24

بیا بیا
بیا بیا
بیا بیا یار وفــادار بـیا دلبر دلدار بیا
می میرم از فـــراق تــو دل آزار بیا
چی خطا چی جــفا دیدی از مــن بیا
غیر از مهر وفا چی دیدی ازمن بـیا
مخوکدام حرفی .بدی. بتو نگفتم بـیا
نمی دانم چی گناهی دیدی ازمن بـیا
عاشقم عاشق رویــت نگار جان بـیا
میسوزم در آرزویت نگار جان بــیا
شدم عاشق به چشمان سیاهــــت بیا
عاشق به روی نکوید نگار جان بیا
اسیرم به یاد تو فهمیه در مگیرم بیا
همی دانم بر یاد تو مـــــی میرم بیا
شایق همیشه فریاد دارد میگـوید بیا
به دام درد عشق توفهـمیه اسیرم بیا
 بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی