آرشیف

2014-12-30

عبیدالله عبید کیهان

بیا بــــر گـــرد

زمـــــــن رفتـــی نمــی دانــم کـی بـــر گـردی؟
                          بیا کــــه بــــر سـرم تــــو تــاج ســر گـردی
بیــا از مکـــن دوری کــه دوری نیست سزای من
                          بــه قدومت بریـــزم هــردم مهر و وفــای مـن
بــــــه مــن رحمی بکـــن ای یـــار زیبایــــم بیـا
                           که بی رخ ات خانه ام تاریک است ، روزم سیاه
چـــه خــــــوش بهاری بـــود کـــه بــــودیم با هم
                            همــه جــا پـــر ز مهـــر و الفت دور از غــم
تـــو بـــودی همدمـــم ، مـــن بـــودم غـمگسارت
                          بــــه مــن میگفتــی مـن هستم دایـم نـگارت
مــن خـــوش بـــاور چــون این حـــرفها میشنیدم
                          بـه آسمـان دو چشمت همچو کبـوتر میپریدم
چــــه شـــد یکدم زمــن رفتــی و رهایـــم کردی
                          بـــه زندانــم فـگندی و گـرفتار بلایـم کردی
بیـــا بـــرگــــرد ز زندان غــمت رهــایـــم کــن
                           بـه درد هجرت گـرفتارم بیا طبیب دوایم کن
"عبید کیهان" چشـــم بـــراهت انتظار اســت
کــه تا بــر نگردی دلش هردم بی قرار است
 
24/2/1389 – کابل – افغانستان  08:05 صبح