آرشیف

2015-2-3

میر زایی

بیان نـــــــامه کانون فرهنگی افغانستان مقیم کشور بلغاریا

 

بنام خداوند جان وخرد
  
قراریکه برهمگان روشن است ، اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان دانشنامه آریانا را چاپ ودر آن نفوس باشنده گان این سرزمین را بدون سر شماری رسمی ودقیق ، با فیصدیهای عجیب وغریب ودروغ شرم آور به نشر سپرد؛ ودر کتاب دیگری بنام اتنوگرافی اقوام افغانستان با دیده درایی نا بخردانه ونا عاقبت اندیشانه برقوم نجیب هزاره ودیگر اقوام این سرزمین توهین کردند که چنین کارغیر انسانی در هیچ کشور دنیا دیده وشنیده نشده است؛ از اینکه اعضای بر جسته ی این اکادمی نام نهاد مانند رادیو آزادی، بی بی سی وصدای اشنا، اکثرن از یک قوم تشکیل یافته است  وبرای دانشمندان دیگر اقوام مجال عضویت نا ممکن بوده وحاکمان قبیله اندیش همه ارگانهای علمی ودانشگاهی را باید خود در قبضه داشته باشند ، با بیشرمی وفضاحت رسواکننده چنین ارقام دروغین را در باب اقوام وتوهین نا روا را برای قوم هزاره ودیگران درج این دو کتاب نموده اند؛ که گند رسوایی اش کاخ ریا ست جمهوری آقای کرزی را هم به لرزه در آورد.
کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغاریا، چنا نیکه در عرصه فرهنگ واندیشه ای فرهنگی ، ورشد تفکر انسانی تلاش مینماید ، هر گونه توهین نا روا وغیر انسانی را بر اقوام این سرزمین کار جاهلان نا آشنا با دانش وعلم دانسته ، تقبیح وسر زنش میدارد وآمارنفوس مردمان افغانستان را که از سوی این اکادمی دروغ سنج ودروغ اندیش درج دانشنامه شده است ، شرم آور به این اداره میداند!واز همه روشنفکران وباشنده گان خرد مند وگرامی کشور میخواهیم که متحدانه با هوشیاری ودرایت در برابر فاشیزم قبیله گرا بایستند واز حق وحقوق انسانی وملی خویش بخاطر برابری ملی وحق شهروندی دفاع نمایند. سالهای سال مبارزین راستین این سرزمین در آرزوی تشکیل جبهه متحد ملی ویا جبهه ملی بودند که حالا این جبهه امروز بهتر ورساتر از هر زمان دیگر به میان آمده است وبر همه روشنفکران است که در تقویه این جبهه با قلم وقدم بکوشند ورهنما ومعلم راه بهبودی این عرصه شوند، مابدون اتحاد خردمندان ومردم که از لحاظ تاریخی وفرهنگی باهم بوده اند واین باهمی را همیشه احساس میکنند ، بجای نخواهیم رسید وتیم فاشیزم مانند گذشتگان ظالم وحاکمان خون آشامشان تشنه توهین ، کشتن ونابودی دیگر اقوام هستند وبا جامه بدل کردنها نیش خویش را در هر زمان زده اند واز خون فرزندان این اقوام نوشیده اند! هر قدر که ما پراگنده باشیم ، همانقدر به آسانی میتوانند این یونهای فاشیست وکرزیهای نیرنگ باز تک وتکمار شده ، هم حادثه می آفرینند وهم در دفع ورفع آن با چهره دیگری معرکه نمایی میکنند تا بازهم ساده اندیشان اقوام ستمکشیده را بفریبند وبرنامه های شوم خویش را به انجام برسانند. این آگاهی می طلبد وشناخت از آنهای که چندین چهره هستند! اگر اقای کرزی صداقت میداشت ، چرا مهره های اصلی این اکادمی فاشیستی را بر کنار نکرد؟ ما اعضا وهییت رهبری کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغاریا هرگونه تعصب کور، توهین نا روا،بر تری جوییهای فاشیستی وتمامیت خواه ، تعصب زبانی واصطلاحات سازی نا معقول وتحمیل  زبانی ، جعلکاریهای فریبنده وتحقیروترورشخصیتهای ملی وقصد ناروا بر جان وحیثیت شخصیتهای مبارز کشور را از سوی هر نهاد وافرادیکه صورت گرفته باشد، تقبیح ونکوهش مینماییم واز رهبران مقاومت  اقوام این سرزمین میخواهیم که توطیه ادامه دارد وفاشیزم حریف نمی پذیرد وراه برون رفت همان اتحاد وصداقت کاری وباورمندی بر یکدیگر بخاطر رسیدن به هدف والای انسانی وتغییر بنیادی در نظام آینده است وبس !به امید روزیکه همه چیز با ترازوی خرد واهلیت وکیفیت سنجیده شود. ایدون