آرشیف

2024-2-25

دوکتور صلاح الدین سعیدی

بیادر اینه میګویند انصاف، هوشیاری و کودن پنداشتن جهان! 

مولوي کبیر معاون سیاسی  رئیس الوزرای حاکمیت طالبان اخیر اً به یک نشست ګفته است که اګر خواسته  های ما قبول شود( به رسمیت شناخته شویم، دنیا برای ما منقاد شود، تعریف حقوق بشر و تعلیم کار زنان را به پالیسی و تعریف ما قبول کنند و ما را حکام مشروع افغانستان بشناسند…) ، ما در نشستهای بعدی سازمان ملل متحد اشتراک خواهیم کرد! 

 

بیادر اینه میګویند انصاف، هوشیاری و کودن پنداشتن جهان! 

خدمت عرض کنم: چیزیکه در دوحه ۲۰۲۱ با خلیلزاد کردند،  و از آمریکا بخاطر سر زنده کشیدن شان، جزیه ګرفتند، حال ادامه میدهند! 

سؤال مطرح است، آنوقت خو آمریکا بخاطر تقلیل از تعمیق ناکامی افتضاح مجبور که به هر معامله بروند، حال چه مجبوریت دارند؟ 

مجبوریت فعلی میتواند مسابقهٔ روس، چین از یک طرف و آمزیکا از جانب دیګر است که جانب امریکایی در برابر حملهٔ اقتصادی چین از قبل بازنده است و این را زمان ثابت خواهد کرد! 

قربانی اصلی مردم افغانستان خواهند بود و هستند! 

الهی رحم

داکتر ص سعیدی 

۲۴/۲/۲۰۲۵