آرشیف

2019-1-21

گل رحمان فراز

بُرد حتمی در تکتِ انتخاباتی غنی!

بُرد حتمی در تکتِ انتخاباتی غنی!

انکار، ابراز و خواسته، نخواسته رئیس جمهور غنی در برنامه ریزی و طرحِ برنامه اش مستثنی است. اینکه تکنوکرات بی مثال است، احدی را نمی توان به آن مقایسه کرد و برای غنی الگو گرفت. او در سنجش و تمرکز کُل؛ پلان طرح می کند و انجام و تطبیق آن را با جدیت، تلاش و پشتِ کار تعقیب می کند
معیار های تبلیغاتی برای کارزار های انتخاباتی در محور سه اصل ارزنده می چرخند که رعایت آنها موجب جلب توجه و خانه کردن به دلِ مردم عوام می انجامد. همان است که شخص را با برنامه و آینده کشور را در پرتو برنامه های آن پر نور، مترقی و انکشاف یافته می بینند که چرایی بُرد رئیس جمهور غنی را ذیلاً می نگارم:

pastedGraphic.pngرئیس جمهور غنی فعلاً بحیث رئیس جمهور منتخب کشور ایفای وظیفه می کند و مأموریت اش رسمیت دارد. قانون برایش فرصت رئیس جمهور شدن را فراهم می کند و در دنیا تجربه نشان داده است که برنده یک دور انتخابات (یا استفاده از امکانات دولت و یا کارکرد برای نفوذ بر افکار عوام) برنده حتمی دور بعدی هم خواهد بود. این روند در کشور های استعماری، استبدادی، دموکرات و سوسیالیست بصورت یکسان صدق نموده و می کند

pastedGraphic.png رئیس جمهور غنی متعلق به قوم (پشتو) است که در کشور نقشِ نیم پیکر اجماع را احتوا می کند. بدبختانه در افغانستان تاهنوز، کشتِ تعصب قومیتی و تبعیض نژادی بارور بوده و ریشه هایش خشک نشده است. این تعصب می تواند به نفع آقای غنی برای از خود کردن اعتماد نیم ملت کمک کند و وی را به نتیجه پنجاه+یک نزدیک سازد

سه دلیل اصلی دیگر

غنی = اقتصاد: توانمندی قابل ملاحظه آقای غنی را مهارت های علمی و عملی و تجارب کاری اش در بخش اقتصادی شکل می دهد. آقای غنی در بهترین دانشگاه های معتبر دنیا هم درس داده و هم درس خوانده است. هم چنان در عالی ترین مقام های مرتبط به این رشته ایفای وظیفه کرده است. این تجارب کار و این پس زمینه تحصیلی او را از خامی به پختگی رسانیده و چیزی برای گفتن و ترسیم کردن در اُمورات اقتصاد و صلح اقتصادی برای کارزار های انتخاباتی اش خواهد داشت

امرالله صالح = امنیت: شکی نیست که امرالله صالح از بدو تقررش بحیث رئیس عمومی امنیت ملی کشور در بخش استخبارات و امنیت ملی و دستآورد های استخباراتی خوب درخشید و هم در طول مأموریت کوتاه مدت وزارت امور داخله، همه را از برنامه های جامع اش راضی ساخت. مردم همه مطمئن به این شدند که او می تواند برنامه های جامع را پیرامون امورات امنیتی تطبیق نماید. پس از این لحاظ مردم اعتماد می کنند تا به تکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی مدغمشوند

سرور دانش = قانون: قانون و قانون مداری حیثیت کشور است. حفظِ حیثیت کشور برای دولت مردان اعتبار و برای مردم عوام رضایت می بخشد. سرور دانش بخوبی می تواند از موقف قانون پوهی اش دفاع کند و همه را در امورات قانون مندی به چالش بکشد. رعایت این اصل برای تقویت و اعتبار دهی نظام حکومتداری و نحوه کار درست کمک می کند. آقای دانش این کمبودی را در تکت انتخاباتی غنی رفع نموده و تیم اش را پیشتاز می کند.  

البته فراموش نکنیم که مشکلات آقای دوستممعاون اول، چالش های ارگ و سپیدار بر سر تعیینات وزیران و تقسیمات سهمیه پنجاهپنجاه و نارضایتی آقای نور بر سر قدرت بلخ می تواند اعتماد مردم را نسبت به آقای غنی مشکوک سازد ولی در بین نامزدان احدی را نمی بینیم که صلابت، شهرت و شرایط این تیم را داشته باشد و بتواند در کارزار ها؛ موفق و با برنامه بر آید

نوت: تیممحمد حنیف اتمر هم درخور دقت است. چون هر گام آقای اتمر سیاسی و سنجیده است و می تواند رقیب قریب آقای غنی در انتخابات پیش رو، عرض اندام نماید.

با مهر 
گل رحمان فراز