آرشیف

2014-12-31

محمد نصير توكلي

بوی گـــل و تقویت حافظه

 
 
استشمام بوی گل به ویژه در هنگام خواب، باعث تقویت و فعال شدن حافظه می شود. به گفتة پژوهشگران بوی گلها علاوه بر ایجاد احساس خوب در انسان،‌باعث تقویت حافظه شده و مراکز مربوط به یادگیری را قویتر می کند.
مغز انسان حتا در حالت خواب تحت تاثیر بوی خوشِ گل قرار می گیرد وفعال می شود، پژوهشگران با بررسی وضعیت 74 داوطلب دریافتند مغز و حافظة آن دسته از افراد که هنگام خواب در معرض استشمام بوی گل قرار می گیرند،‌در مقایسه با گروه دیگر فعالتر است،‌ در این آزمایش هردو گروه پیش از خواب یک بازی فکری یاد گرفتند و سپس در داخل محفظة ویژه ای خوابیدند که امواج مغز شان کنترول می شد درین حالت گروه اول در معرض بوی گل قرار گرفتند. محققان علاوه کردند 2/97 درصد از افراد گروه اول که بوی گل استشمام کردند بازی یادگرفته را درخواب به یاد آوردند ولی این میزان در گروه دوم که در معرض استشمام بوی گل قرار نگرفته بودند به 86 درصد رسید،‌دانشمندان بر این بـــاور اند کــه با کشف جدید فرضیه قبلی ،‌آموزش انســان در حین خواب،‌را می توان تــوسعه داد.
 
تاریخ: 20 سپتامبر 2011