آرشیف

2024-1-17

محمد اسحاق ثنا

بوی وفا
تا کی رسد ز گردش ایام داغ ها
خشکیده سینه ام به فراخی راغ ها
در کوچه ها ز نور صفا نیست روشنی
بر ما چون فروغ نبخشد چراغ ها
جایی برای نغمه‌ی بلبل نمانده است
آواز زاغ میرسد از طرف باغ ها
از شعر شاعران نه نیوشی طنین شعر
بر گوش می رسد چو صدای کلاغ ها
بوی وفا مگر ز گلی بر نخاست هیچ
زین باغ نگهتی ننوازد دماغ ها
هرکس که شد ز حب وطن مست چون ثنا
او را نیاز نیست به جام و ایاغ ها
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۱۶ جنوری ۲۰۲۴