آرشیف

2014-11-2

رسول پویان

بوی خون

ملک عراق و سوریه را خون گرفته است
جنگ و ترور وحشت طاعون گرفته است

دسـت سـعود و شـیخ قطـر رهبران تـرک
خـونین لـوای داعـش ملعـون گـرفته است

دود تـفـنگ و نـالـۀ انـسـان و بـوی خـون
روستا و شهر و دامن هامون گرفته است

پـول کـثـیـف نفـت عـرب می کـند تـرور
دستورازواشنگتُن و صهیون گرفته است

ذهن سـیا وچشم فـرنگ و ســران تـرک
طرح دسیسـه حالـت مظنون گرفته است

انــوار طـور را بـه پـشـیـزی فـروخـتـند
نسل یهـود مـشــرب قـارون گـرفته است

ناپاکستان که مرکز جنگ و ترور گـشت
شیطان رقص وغمزه وافسـون گرفته است

در آســیـا هــزار هــزار آســیـاب خــون
از دجله تا بـه دامـن سیحون گرفته است

طالـب ز مسـجـد و ز کتاب و ز مدرسـه
درس تروروجنگ وشبیخون گرفته است

ازخون پاک غرب وشمال وجنوب وشرق
خـاک وطـن لالـۀ گلگـون گـرفـتـه اسـت

دیـوار و میز و دفـتـر و کلکـین ارگ را
قـرن ها بـود که فتنۀ افـزون گرفته است

در زیـر نـام دیـن و جهـاد و لـوای حــق
هرخائن وستمگری مضمون گرفته است

از رنگ خـون و قصۀ شمشیر خسته ایم
دل دست خامه نالۀ مصئون گرفته است

با خشم و کین و گند تعصب کنیم وداع
نسل جوان طریق دگرگون گرفته است

19/8/2014