آرشیف

2022-5-22

رفعت حسینی

به یاد سه زمام دار مدنی افغانستان

امان الله

محمد ظاهر

محمد داوود

.

  رفعت حسینی

             شاهیّ تباهی

دیشب

         شبِ اشک

دیشب

         شبِ غصه بودو بیتابی .

     )))     )))

زین کشتن بانوان  کشورم

                               بادشنهء اسلام

از سوی وطن ، صدا

                   لبالبِ خون بود

و یادِ دلِ من

 درکشور خالی از مَرد

از مردن معنویت آمد

                     و شاهی تباهی.

آلمان

دو هزار وبیست ودو

ترسایی

()