آرشیف

2017-10-9

مسعود حداد

به کس چه

به کس چه،گر بگویم کافر هستم
مسلمان ، هندویم، یا بت پرستم

به کس چه گر بجنگم با خرافات
شوم آزاد ، ز زندانش  بِرَستم

به کس چه ،گرنشینم  کنج مسجد
درِ  عشق را ، بروی خود ببستم

به کس چه،گر بنوشم جام می را
شوم دیوانه ومجـــنون ومســتم

به کس چه، گرکنم ترکِ خرابات
ویا اینکه،  قدح را ، بر شکستم

به کس چه،گر روم سوی چمنزار
که با بــلبــل کنـارِ گل نشـســتم

به کس چه و،بتوچه ای جهالت!  
نمـی گیـرم،  کتابت را بــدســتم

مسعود حداد