آرشیف

2018-2-5

استاد فضل الحق فضل

به کابل آتـش و خـُون می زنـد مـوج

به  کابل آتش و خون می زنـد مـوج
ز جـور دشمــن دون  می  زنـد مـوج

دریـغ !  ازبی تمیـزی هـا  درین  ملک
که همچون رود جیهـون می زنـد مـوج

تـرور و انفـجــار و قـتــل و  وحـشــت 
به هـرعنوان ومضمـون می زنـدمـوج

سیه  شــد، تار شـد، نابـود شـد، ملک
ز بـس قاچاق  افـیـون  می  زنـد مـوج

شـــده آیـیـن  دشــمـــن ، انــتــحــاری
شعـار و رسـم مـغـبون مـی زنـد مـوج

هـمه انـواع  قـتــل و ظــلــم  و بــیـــداد
زخویـی زشـت ملـعــون  مـی زنـد مـوج

ولــی  در لـفــظ  و در گــفــتــار  دایـــم
مسـلـمــان وار مـوزون  می زنـد  مـوج

درون   سـیـنـۀ   صــــد پاره  ایـن  د ل
به فـضـل  حـٌی  بی چون می زنـد مـوج

استاد فـضـل الحـق فـضـــل 
شهـــر فــراه دهــــم  ماه دلــو سال 1396 هـجــری شـمـســـی