آرشیف

2017-11-29

استاد فضل الحق فضل

به میلادش محبت می زنـد موج

به مناسـبـت مـیــلاد باسـعــادت حـضــرت ســـرورکایـنـات و فـخـرالـمـوجـودات (حـضـرت مـحـمـد مصطفی صـلی الله علیه وآله وسـلــم)

خوشـا !  آنکـس  که  خـلـقــت  را  طـــراز  اســـت
حــبــیـــب  خـا لــــق   عــا جـــــز   نــــواز  اســـت
 
به   مــیــــــلاد ش  مـحــٌبـــت   مــی  زنــــد  مــوج
به  دلـهــایـی  کـه  مهـــد  عــشــق  و   را ز اســـت
 
فــــــدایــــــی  حـُــســــن   خـُــلـــق   نـا زنـیــنـــش 
کـه  او  مـحـبــُــوب   ذات   کـــا ر ســـا ز  اســــت
 
به  مـعــــراج   مـحـــــمـــــــــد  مــی بـــرد   پــــی
کــســـی  کا و  مـحــــــرم عــجــز  و نـیـا ز اســـت
 
نـپـیــمُــوده  کــســی  جـــزء  او  رهــی  عــشـــق
کـه  طـــی  ایـن  طــــریــق  دور  و دراز  اســــت
 
ســرودی خـوانـــده ا ســـت  در گــو ش  انـســان
که تا مـحــشـــر طـنـیـنـش  جــا نـگــــداز اســـت
 
مــرا  در دل  حُــضـُــورش  هـــســـت  پـــیــــــد ا
مـگــو یــــیـــد م  کـه  او  انــــدر حـجــاز  اســـت
 
روان   فــضـــــــل حـــق  از شــــوق  دیــــــــدار
بـســـی شــا دان  درین شــیـب  و فــــراز اســـت
 
ز  سـا ل  و  مــه  دمــی  بـشـمــا رم  ا ز عُــمــر
کـه  جــان  در خـلـوت  و  دل  در نـمــا ز  اســـت

اسـتـاد فـضــل الـحـق 
شـهــر فـــراه هــشـــتـــم  قـوس سال 1396 هـجـری شـمـســی