آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

به سلطان رَضیه غــــــــــــــوری

 

سوگند

 
رَ ضیــه!  تو افـتخــارِ غـوریــا ن
تو تمــد ن ســاز پــــارِ غـوریــان
 
حکمت و تاریخ تو،خوا نـنـد هـمـه
عـزت و فـخــر تـرا د ا نـنـد همــه
 
اعـتـبـارات، تو فـراوا ن کـرده ای
دوست،دشمن راتوحیران کرده ای
 
ما بـدا نیـــم عظَمَـــتِ قَــصـــرِ ترا
خـوا هیـم زنـده قـد مَـتِ عَـصرِ ترا
 
با کـمــا لِ حسـرت و افسـوس هـــا
مدتی اسـت، حاکـم اند، جاسوس ها
 
ا بـلـهــا نـی آمـد نـد، در بــومِ  تـــو
حـا کـمـیـت می کـنـند بر"رومِ" تـو
 
اهل زور وشـمشیراند، این حاکمان
دشـمن فر هـنگ، نشسته بــا کـمان
 
وحشـیا نه می شـکـنـنـد کـا نونِِ تـو
فَـحـش مـی گـو یـنـد بـرقـانــونِ تـو
 
می کـنـنـد ظـلـم بـر روانِ پـاکِ تـو
بـرده سـاخـتـنـد زنــدگـانِ خاکِ تـو
 
امـروزه ما غـوریـان، یـکجا در آن
عــزم داریـم،  قـاطـعـیـم درامـرِ آن
 
تا کـه نا مَـت را بَـر آریـم  درشمـار
افـــتــخــــا رات تـــرا داریــم کـــار
 
تـو بـدان اَی رَضیـه! سـلطانِ غــور
ما کـه بـیــداریِـم از خـواب کـمـون!
 
مـا بـتـو مـی نــازیــم  و بـا افــتـخـار
رَضیـه سـلـطـانِ مـا، غـوری  تبـــار
 
ا تـحـــاد خـلــق  تــو، الــگــوی مـــا
نـامِ ایـشان مهـره است درکـوی مـــا
 
مـا بـتـو ســوگـنـــد داریـم، قـاطـعـــآ
ازتـو عـبـرت گـیـر بـاشـیـم، کـا مـلآ
 
مـا کـه فــرزنــدانِِ تـو، اغــیـــارِ تــو
بـعــــد ازین زنــده بســازیـم نــامِ تــو
 
جـمله بـا هـم، دسـت بـدسـت داریم ما
تــا بـر آریـم فـصــل تــو، تــاریـخِ ما
 
تـا بـتــانـیــم نــام تــو احـیـــاً کـنــیــم
اعـتـبــــاراتِ تــرا بــر پــــا کـنــیـــم
 
تــا کـه بـاشــد نـام تـو در سَــرزبــان
قـا ئل و مـعـجـوز بـاشـنـد، حـاکـمـان
 
ایـن بُـوَد سـوگـنـد ما از جـــان و د ل
نـام تـو بـیـرون کـنـیـم ازخاک وگِـل!
 
مـن کـه فـرزنـدِ تــوام، ای  نـازنـیـن!
از تـو مـیخـواهـــم، دعـا ئی آفــریـن،
 
گُـوکه غوری ها ت بـه توطالع روند،
بـا هـم و هـمـدم شــده، صـالـح روند!

غـوری هـای عزیزم!
بیائید بخود و با خود  صادق باشیم، از مکتب وآئین نیاکان با حکمت،  با شهامت و پر افتخارما درس عـبــرت گـیـریم و خـود را دوسـت داشـته،  در اتحـاد و همسوئی که فـقـط  و یگـانه راهِ نجــات ما از محرومیـت ها  و رنج هـا و تـحـقـیــرهای تحمیلی توسـط حاکـمـان خود پـرسـت است، زندگی کنیم.
10/11/1390