آرشیف

2018-7-23

دکتور سید احمد جهش

به بهانه ی” جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور”

باید خاطر نشان ساخت که کادرهای پخته وبا تجربه قوای مسلح سابقه ی افغانستان اشخاص وطندوست، پاک وشجاع بودند که از اسرارواهداف نهان اشغال وخیانت دولت دست نشانده اطلاع نداشتند ومردانه واربخاطردفاع ازمردم با تروریزم جنگیدند. ولی هیچگاهی تسلیم اشغال نه شده و سرتسلیم فرود نیاوردند. چنانچه یکی ازصاحبمنصبان متقاعد برایم گفت که " کوشش کردند که مارا ازخود بسازند ولی دیدند که ما ازآنها نمیشویم بناا ما را تقاعد دادند. ".البته طبعیست که اشغال دست پرورده های خود را معمولا به روحیه خیانت بوطن وسرسپرده گی به استعمارتربیه میکنند وبه هرجای نصب مینمایند.
این موضوع یعنی تعویض افراد صادق باخاین یک مصیبت است. اما اشغال واستعماریعنی امریکا وانگلیس مصیبت های بسا بزرگتر را بالای مردم بی دفاع افغانستان نازل کرده اند که ذیلن تشریح میشود.
 ازسالهای متمادی به این سو هماره خدمت هموطنان خود نوشته ام که منشه و ریشه ی همه مفاسد، جنگ وبربادی، تروروانتحار، بیکاری وگرسنگی ، وطن گریزی وبی وطنی ما تنها وتنها  انگلیس- ایالات متحده امریکا و اجیرک هایش درناتو، پاکستان وعربستان سعودی میباشد. بناا تابه حضورنظامی خارجی خاتمه داده نشود افغانستان روی صلح وآرامی رانخواهد دید.
گرچه همه میدانند؛ با آن هم به طورمختصریادآوری میکنم اینکه امریکا وشرکا اززمان روانشاد داودخان تا امروزبا استفاده ازاسلام، وطن مارا توسط تروریستان ونوکران رنگارنگ خود برباد وهموطنان مارا قتل عام نموده است.
امروز انگریز- امریکا به مثابه دول استعماری، کاملن افغانستان رادراشغال خودداشته به اهداف دورو نزدیک چیوپولیتیک وجیواکانومیک خود موفق ونایل شده اند. اهداف مذکوربا امضای کپیتلیاسیون یعنی تسلیم بلاقیدوشرط افغانستان به انگریز- امریکا توسط اشخاص وطنفروش وپلیدی مانند اتمر-غنی و کرزی و چاکر عبدالله درموجودیت یک عده خاینین دگردرمجلس تضمین گردید.
آنکه میگویند غرب درافغانستان ناکام است کاملن یک تبلیغ استعماریست تاخشم مردم افغانستان را فرونشانند. الیگارشی غرب برای آنچه به افغانستان آمده بودهمه رابدست آورد.
موفقیت ودستاورد های امریکا درافغانستان قرارآتیست:
1 –  حضورنظامی درپایگاه هاییکه امریکا درآرزویش بود.
2 – نصب دولت دست نشانده و ستون پنجم .
3 – ایجاد شبکه های وسیع استخباراتی که چون دانه سرطانی پیکرافغانستان را احتوانموده است.
4 – ایجاد، تقویه واستعمال تروریست های نیابتی طالب وداعش برضدمردم افغانستان.
5 – سرقت معادن یورانیوم ولیتیوم وسنگهای قیمتی افغانستان.
6 – مفاد صدهاملیارددالری ازتجارت تریاک افغانستان.
7 – ادامه هرج ومرج مدیریت شده وادامه جنگ تا آخرین تبعه افغانستان وبعدا تاراج افغانستان بااستفاده ازکارگران پاکستانی، هندی وچینائی ( شاید این تعامل پنجاه سال دیگر رادربرگیرد).
بخاطرنجات چه بایدکرد؟
میگویند نجات غرق شونده بدست خودش است. هیچکس کمک نمیکند. حتی سیاسون همسایه های ما   پولهای شان دربانک های امریکا و سایر کشور های غربی واعضای فامیل شان درغرب زندگی وتحصیل میکنند. گرچه اکنون غرض فریب مردم شان دریک جنگ زرگری باامریکا قراردارند وازتعزیرات اقتصادی نفع میبرند؛ اما اشغال افغانستان را توسط انگریز و امریکاومتحدینش خوشآمدید ولبیک گفته اند.
ازرهبران به اصطلاح جهادی نیزامیدی نداشته باشید. آنها چهره های مسخ شده اند. استخبارات خارجی اسناد زیادی ارائه خواهند کرد تا واقعیت آنها را نزدمردم افشاء نمایند.
عناصراشغال افغانستان عبارت اند ازنیروهای اشغالگرانگریزی-امریکائی وشرکای معلوم الحال شان، طالبان وداعش، حکومت دست نشانده ورهبران به اصطلاح جهادی ملیتهای مختلفه افغانستان.
 برای توضیح بهترمیخواهم بگویم که همه عناصراشغال دریک دایره معیوبه موقعیت دارند.  همه لازم وملزوم یکدیگراند. ازاینرونابودی یکی سبب فنای دگرمیشود. بطورمثال اگرطالب نابودشود امریکا –انگریز باید افغانستان راترک کند. واگرانگریز-امریکا برود طالب منبع تمویل خودرا ازدست داده سرکوب میگردد. به همین ترتیب حکومت دست نشانده بدون انگریز- امریکا ورهبران به اصطلاح جهادی بدون دولت دست نشانده مجبوراند به طرف میدان های هوائی عجله نمایند. زیراملت قتل ها وسرقت های شان رانخواهند بخشید. بر مبنای همین فکتور ها همه عناصردایره معیوبه یک دیگر شان راحمایت میکنند وهرازگاهی که فغان مردم ازقتل وقتال وبی امنیتی و فقر و تنگدستی به آسمان بلند می شود، عناصردایره معیوبه باایجاد کنفرانس های صلح دروغی وساختگی اینجا و انجا پرداخته و بیشرمانه آتش بس یکطرفه اعلان میکنند تا آتش خشم مردم را فرو نشانند .
ازسالها بدین سو باایجاد شورای صلح قلابی به چشم مردم خاک میزنند. آنهاهمه پیچ موره های اشغال اند. اینجاست که نه عطا محمد نورونه هیچ یک ازجهادی ها شعارسرنگونی رژیم مستعمراتی ودست نشانده را نداده اند. زیرا رژیم ازخودشان است وهمه نوکران یک باداراند.
 به اساس آنچه نگاشته شد ازتمام ملیت های افغانستان توقع میرود تا رهبران شانرا ازبالای گرده های خود به بیلرهای کثافات بیندازند. زیرا تجربه نشان داد که هیچکدام شان لیاقت رهبری مردم راندارند.آزموده را آزمودن خطاست.
مردم باید بدانند که اشتراک درانتخابات استعماری، ساختگی ودروغی مانندگذشته به نفع مردم نبوده به دوام اشغال واستعماروادامه جنگ دزدی وتاراج کمک مینماید. بناا باید ازبین خود صادق ترین، وطندوست ترین، داناترین، شجاع ترین ومردم دوست ترین تانرامنحیث رهبرونماینده خود انتخاب نموده تحت شعارآزادی، استعفای غنی وخروج نیروهای خارجی ازافغانستان  مبارزه صلح آمیزوقهرآمیزتانراآغازنمائید.
نصب افسران خاین به وطن وطرفدارمنافع اشغالگران به وزارت های به اصطلاح دفاع، داخله وامنیت ازیکطرف وشلیک نیروهای دولتی به روی افرادملکی غیرمسلح درکابل وفاریاب  خصلت ضدمردمی نیروهای امنیتی رابرملاساخت. بناا باقاطعیت میتوان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان اجیرانی اند که به خاطردفاع ازمنافع غرب استخدام شده اند.
ازاینروازتمام سربازان وافسران وطندوست وآزادیخواه وطن محبوب ماافغانستان توقع میرود تاباسلاحهای دست داشته شان اجیری بیگانه را ترک نموده به دهات وقریه های مادری خودرفته درصف مردم ورهبران آزادیخواه ووطندوست خود قرار گیرند وباایجاد گروپهای مبارزین رهایی بخش دردل ودامان ودره های پرغرورهندوکش، بابا وسپن غرازنظرهاپنهان ووقتن فوقتن قلب تروریستان و حامیان معلوم الحال شان  را در هرکجایی از میهن خنجر زده، حماسه آفریده وطن ومردم خودرا از یوغ استعمار و تروریزم نجات دهند.

دکتر سید احمد جهش
23 جولای 2018 ترسائی