آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

به استقبـــــال از هشتم مارچ
 

در تاریخ بشریت و جهان  روزهای معین و بخصوصی  وجود دارد که این روز ها ماندگار و در اوراق زرین تاریخ ثبت میگردد که یکی  هــم هشتم  مارچ است .
       بعدازیـک دوره طولانی و عقب ماندگی و جنگ های ذات البینـــی قــاره ء امریـــکا و اروپــــــا بـــــه یک دوره  تجـــد یـــد حیـــات  گـــام برداشته و سعی می نمـــودنـــد تــــا به ســـوی یـک  رو شنــــی خـود را به پیــــش بکشـــند . زیــــرا  صنـــایع مــــا شینی و تولـــید هـــر ســـا ل بیشتر از سالهای قبل شگو فا تر میشـــد. که ایـــن همه صنـــا یع و تولیـد متعلق به سرمایه داران  جامعه بوده که آنان میکوشیدند تا با دست مــــزد کم و تحمیل کار بیشتر به کار گران و کارمندان فابریکات تولیدی فشــــار وارد کنند که چنین شیوهء سرمایه داران بزرگ با عـــث بـــو جــودآ مدن اندیشه های شد که تمام  قوانین کشورهای شانرا قسمی تنظیم کنند که نفـع بیشتر آن  به سرمایه  داران  تعلق گیرد واز جانبی دیگــر نیروی فعــــال
که چرخش  این ماشین هارا بر عهده داشت  کــارگران و زحمت کشـــان بودند که تعداد شان به صد ها هزار نفر میرسید .
         در این هنگام طرح تیوری ایجاد سیستم ضد استبداد,استثماروروی کار آوردن  دولتی که بحیث نمایندهء کارگران و زحمت کشان جـــــوامـع بشری بتواند  زمینه های توزیع عادلانه و منظم  نعمات مادی رادرکشو ر ها فراهم گرداند و فعا لــیت هـــا ی و سیعــــی از طــرف  روشن فکـران و سازمان  های اجتماعی,احزاب عدالت خواه درجــریان بود که در راس آن ( کارل مارکس ) المانی قــرار داشت و تحت  تاثــیر باالــقوهء همیـــن تبلیغات بود که در ایالات متحدهء امریکا و اروپاو سا یر  قاره ها ده هــــا هزار روشن فکران و دانشمندان  از طرح تیوری  مارکس پشتیبانی کرده و به همین  اساس کار گر زنان فابریکه نساجی  در سال 1875 – بــرای نخستین بار دست از کار  کشیده و تجمع نمودند و در شعار های شــــــان تقلیل ساعات کار و افزایش دست مزد- بهبودشرایط کار در کار خانه  را سر دادندو از فا بریکه ها بر آمده در شهر  نیورک به جــاده هــا مــارش نمودند.  که در آن زمان  کار گران  در یک شبانه روز14 ساعت کـــــار میکردند . ولی  این تظاهرات و مار ش کار گران  از طرف پولیس تحت فرمان دولت  امریکا سر کوب گردیده و تعداد از کار گران به زندان هــا فرستاده شدند و عده ء دیگری هم در اثر لت کوب پولیس زخمی گردیدید.
            اما این وضعیت کار گرزنان را منسجمتروبا سایر کارگــــــران نزدیکتر ساخت و تضاد بین کار گران و کار فرمایان  ایجاد گردید کـــــه مبارزه بین  استثمارگر واستثمار شونده آغاز شد .
           یک سال بعد در سال 1876 –حزب سوسیالیست کــــار گـــــری در ایا لات متحدهء امریکا تشکیل شد و به دفــاع از حقـــوق کار گــران و زحمت کشـــان  کمر بست . که به همین سلسله  در سال 1908 درامریکا ار گان قوی  رهبری زنان به عنوان  کمیته ء ملی زنان  تاسیس شد کــــه هشتم مارچ در همان سال در امریکا با مارش هاو تظاهرات  کم نذیـــری تجلیل گردید  که حتی پولیس  هم نتوانست به سرکوب آنها اقدام کند.و ایـن مارش برای تمام گارگر زنان و مردان  یک عمل  امید بخش در امریکــا و اروپا گردید که بهمان اساس در سال 1910 – بصورت گستـرده و بـــا عظمت خاصی با شرکت ( کلا رازتگین) یکی از زنان پیشگام و مبـــارز المانی در این عرصــه,  در کوپــن هاگــن  پایتخــت دنمــارک با سا یــــر پیشگامان و هوا داران  سوسیال دیموکرات و هزاران روشن فکران بــــه صورت  چشم گیر و بی نذیر تجلیل شد .
           در همین گرد همائی بود که هشتم مــــارچ بنام روز همبستگــــی بین المللی زنان  با صدور قطع نامه ء اعلام گردید و ایــــن روزرا برا ی بار اول  در سال 1917 دولت  شورا ها که خود را نماینده ء طبقهء کارگر و کلیه زحمت کشان  اعلام کرده بود برسمیت  شنا خت .
          در سال 1920 حق رای دهی در امریکا برای زنان  داده شد و به تعقیب آن  در همان سال در ناروی و بعدا ً سایر کشور ها تساوی حقــــوق زنان با مردان را اعلام کردند .
          بنا براین روز هشتم  مارچ که در اثر  مبارزات زنان قهــــرمان و مبارز بوجود آمده و همه ساله ازاین روزدرتمام جهان تجلیل به عمل میآید. یک روز پر افتخار و ماندگار در تاریخ جهان است .
          اگر چه برای مدتی  در بعضی از کشورها رنگ و رونق خویـــش را از دست داده بود ولی در این اواخر در اثـــر سعــی و تلاش  یک تعداد روشن فکران و زنان قهرمان  دوباره  شگوفا شده و پردر خشش تراز قبل این روز با شکوه را تجلیل مینمایند . که  اینجانب نیــــز باالنوبهء خویــــش این روز خجسته را به تمام زنان جهان و زنان قهرمان  افغانستـــان نیـــــز تبریک گفته برای آن عده از زنانیکه  در کشورهای آسیا ومخصوصــــــاً افغانستان تحت  ستم قرار دارندو حقـــوق حقــهء شان  داده نمیشود  تمنـــا میکنم  که مانند سا یرزنان کشورهای جهان تحت فروغ عدالت ومســاوات از حقوق خویش بر خوردارو از نعمت آزادی  مستفید شوند . بااحترام
 
                                                                            عزیزه عنایت
                                                                            27/2/2009

 

مقـــــــام زن

 
 
گلی دید م بباغ زنــــده گــــا نی
سرشتش بود لطـف ومهـــربانی
 
گلی با لنـــــده و رعنای بســـــتان
فرو غ حسن اوچون ماه تــــا با ن
 
صفای التفا تــــش روح پــــرو ر
به مهروصلح جویــــی تاج برسـر
 
نه تنها بلبلان بود ش غزل خوان
ثنا خوانش بود گل در گلستــــا ن
 
جهان روشن زنور مه رو یـــــش
فلک آشفتهء خوی نیکــــــــو یش
 
بلی: این زن بود درروی گیتــــی
که آموزد به عالم رمز هستــــــی
 
بدامن پرورد فرزند بسیـــــــــــار
نخواهد هیچ یک موجو د بــد کار
 
بود موجود هستی  ساز عا لـــــم
جهان را افتخار از اوست هر دم
 
مقـــــــام زن گــــرامی باد دایـــم
دلش از مهــر گردون شاد دا یــم