آرشیف

2018-2-14

mazizi

به ارگ نشینان کابل !

ای صبا تو ارگ را از خواب خوش بیدار کن

گو بخـــیز از جـا وبر پا چکمـــــه وپیــزارکن

 

کشورانـدر ورطـۀ طوفــان سیل دشمنان

زود باش فکـری به بند آب ویا انهار کن

 

مرزهای مملکت بشکسته در غرب وجنوب

هر چه زود تر چـــارۀ ســـدی ویا دیـــوار کن

 

بند بخش آباد را دشمن بخواهد منهـــدم

در فـــراه فکری بحال امن واستقرار کن

 

در خطر باشد کنون بند کمال خان در زرنج

گــر کنی غفلت به نیمروز فکــر کوچ وبار کن

 

در کجکـــی بیشتر تهدید باشد از عــدو

زود تر هلمنـــد را تصفیـــه از اشرار کن

 

با تمـام دشمنـان بنـد سلما در هرات

با سلاح وقــوت اردو بیا پیکــار کن

 

حــــوزۀ غرب وجنـــوب در تیررس دشمنان

این خطر جدیست وبر همسایگان اخطار کن

 

کشور ایران وپاکستان بلای جان ما ست

زود تر کوتاه دست دشمــن غـــدار کن

 

کار« توپی » را فلج خواهد نمود این دشمنان (****)

هرچــه عـاجلـــتر تو دفع دشمــن مکــار کن

 

جنگ قومی وزبانی کار اهریمن بــُــوَد

گردن فاشیست را بر چــوبه های دار کن

 

تا وطنــداران رها گردند زشر انتحــار

هر جنایتکار را محکوم ویا چنوار کن

 

این نظــــام آلوده میباشد به هر فسق وفساد

تار وپودش را تو پاک از فاسق و فجارکن

 

از همه جوری که بر ابنای این میهن گذشت

معــــذرت خواه از خدا و توبه استغفار کن

 

بشکن این مـــرز تعصب های قومی وزبان

اختلاف انگیز را بی آب وبی مقـــدار کــن

 

مردم بیچاره اندر فقر وسرمــا جان دهـد

فکــــر نان وجا وپوشاکی به خلق زار کن

 

تا بکی در بند لطف غــیر باشد مملکت

بهر استــقلال کشور روز وشبها کار کن

 

حریت خواهی بکشور ای وطن دار گلم

خویش را آماده اندر جنگ استکبـار کن

 

لشکر خونخوار دشمن در وطن جولان دهـد

خیــل شانرا هر کجا دیدی تو تار ومــار کن

 

قیمـت آزادی وازادگی جان است ومـال

تا بکف آید ترا با جان ومال ایثـــارکن

 

ای « عزیزی» ارزش هر گفته باشد درعمل

بیشتر در کارکـــوش وکمتر این گفتــار کن

پایان

—————————————

م – ع – عزیزی

روز یکشنبه ساعت 22:4 
 22دلو سال 1396 هجری شمسی

مطابق به : 2018-02-11 میلادی
 

 پروژۀ تاپی همان خط مشهور پایپلاین مواد نفت وگاز وترکمنستان بطرف پاکستان از مرز هرات است که ایران با تمام قوت برای اینکه کار افتتاح این پروژه صورت نگیرد اشرار را در حوزۀ جنوب غرب مسلح ساخته وامنیت مناطق مرزی ترکمنیتان با هرات را نا امن ساخته وبرای تخریب بند سلما وبند های آبی در حال احداث در فراه ونیمروز وکجگی هلمند با تمام قوت تلاش میشود