آرشیف

2015-1-1

عبدالرحیم سیدی

به ارتباط منار جــــــام غـــــــــــور

پاسخ به " فرا خوان مشاعره!" جام غور"

 

دســـــت دراز طــــمع تـو کوتاه همیشه بـاد
بـرآنـکـه در کـمــــیـن تــــو باشد شکسته بـاد

در اوج  افتخـار هـــــــمـان جـام جـمع کنون
ایـــن دیـــد بان دیــــدهً دوران همـــــیشه بـاد

با عــــزم راستـــین بـیـا بـــــان نشیــــن  ده
دســـــت طـمـــــع ز غـیـر دونـان  بریده بـاد

بربرج آن منار جــــمع و جــــــام غــوریـان
چــون  کـــــوه پایدار درخـشـــان جـاویـدان

دایــــم بــقـــــا و عـظمـــت و افتخـــار تـــو
در هــــر طـلـوع  صـبح نـمـایــان مـنـار تـو

یا درغـروب غــــرقه بخون ســـوی آسمـان
این جام جم به سینه کوه مـــی شود نـهـان

خورشید به طمع بوسه زکوهسارسـرکشـید
آن جام جــــــمع منار کهن را  بـه بـر کشید

از نور خـــویش تاج ز زر بر سـرش  نـهـاد
در تابش غـــروب  دل انگــــیز گـشته شاد

 

در هر نبشته روی تـنت آیه  هــــای عـشـق
تاریخ صد ده ها بر  آن پـیکـرت نـــوشــت

در جام باده ریزد و در مـی  خـمـار خـویش
زیـبـا و پـر شـکـوه نـمـایان مـنــار خویش

بـال عـــقـاب خـسـتـه شـــود بر فـــراز تـــو
همپای هر ستاره و ماه اســــت  مـنـار تو

هـــر دیـــده  بـدیـن گــرد خــاک پــــای تـــو
از سیــنه چاک گـــردد و افـتـد کــنـار تـــو

از قــرن هـا کــه نـسـل بـشـر آرمیده اســـت
در دیـدگــاه بـرج غــرورش خـمـیـده اســت

عبدالرحیم سیدی
وایله  دنمارک