آرشیف

2022-2-1

رفعت حسینی

به آنکه رفاه جان مرا ربود.

                 اعدام درباغ

درباغهای خلوتِ آیینه آتش است

وقتی که نیستی.

//

وقتی که نیستی

خورشید می دمد اما سپیده نیست

ازچارسوحکایت تبعید می رسد

رقصِ درخت سپیدار

                     بیمارمیشود.

//

وقتی که نیستی

درباغهای خلوتِ آیینه

                      عشق را

                           اعدام می کنند.

.

۲۰۲۲ ترسایی

جرمنی

……