آرشیف

2017-3-20

علم عبدالقدیر

بهار تابلوی قشنگی از نشانه های قدرت الهی وشا هد گو یائی حقانیت روز رستاخیز

 
بهار فصل  تجدید حیات مردگان وفصل شگفتن ونو شدن،.فصل رویش صلح وصمیمت وریزش ونابودی جنگ ومرگ وخشونت مقدمت مبارکباد.در افغانستان ماتمدیده ومصیبت اشنا  دوروز اول بهار بنام (روز دهقان وروز معارف) روز ها جهش وحرکت فزیکی وفکری تا سرحد بی نیازی از دیگران مقدس است.فصل بهار  نماد تجدید حیات ومظهر بیشترین نشانه های قدرت خداوند بر روی زمین  ودلیل تقویت ایمان بر حقانیت روز رستاخیز وبعث بعدالموت وروز یاد اوری هجرت پیامبر بزرگوار اسلام از مکه مکرمه به مدینه منوره فصل غرق شدن در آیات ونشانه های قدرت بیکران وحکمت لایزال الیهی است، پس این فصل را گرامی دارید!
خداوند ج میفر ما ید.
إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِّأُولِی الْأَلْبَاب (۱۹۰)
الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکرُونَ فى خَلْقِ السمَوَتِ وَ الاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْت هَذَا بَطِلاً سبْحَنَک فَقِنَا عَذَاب النَّارِ(۱۹۱)

ترجمه آیه:
مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانه‌هایى است(۱۹۰)
همان ها که خدا را در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد مى کنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین مى اندیشند (و مى گویند) بار الها این را بیهوده نیافریده اى ، منزهى تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار
(۱۹۱)

بهار شاهد زنده تر ودلیل قاطع تر:بهار فصل طراوت وقوت ایمان است فصل که سبزه ها از زیر خاک سر بیرون میآورند وپرندگان با چهچه صبحگاهی یخ زدگان فصل زمستان را به تحرک وبیداری فرا میخوانند.وهمه ثنا وبزرگی خدارا بگوشها زمزمه میکنند. از آنجا ئیکه هدف از خلقت ونظام آفرينش ، کمال و سعادت انسان از مسیر خدا شناسی است  پس بایست درین فصل از مظاهر خلقت بخاطر تقویت ایمان وشکوهمندی زندگی استفاده کرد.در فصل زنده ورنگارنگ بهاری مطالعه و تامل در زیبائیهای جهان آفرینش، به منزله گشودن دریچه ای به سوی حقیقتي برتر است. کافی است آدمی به عمق این زیبایی ها بنگرد وبه حکمت های زنده شدن در فصل بهار عمیقا فکر کند . وبه علم الیقین بداند که نظم و تدبير در هستی، نمونۀ شگفت انگیزی از یک اثر عظیم هنری خالق بی همت است که مشاهده آن، انسان را به وجود آفریننده ای نامتناهی هدایت می کند. تحول ودگرگونی ،عظمت وبزرگی  جهان هستي از آغاز تاریخ بشر تاکنون ، انبوهی از دانشمندان را برای کشف قوانین نظام عالم به تکاپو واداشته است. تصور این اندیشه که هستی جهان با نظمي شگفت سرشته است، در ذهن انسانهای حقیقت جو، نوعی شعور ، بيداري وخدا باوری ايجاد مي كند. در این فصل، به شکفته شدن غنچه اي زیبا و به جوشش آب زلال چشمه ها از لایه های سخت کوهساران بنگريد. ببینید چگونه  سبزه ها به حیات تازه میرسند  و گل ها به تبسم و خنده لب به شکران الهی میگشایند ، این همه زیبایی حیرت انگیز ، نهال تفکر را آبیاری می کند و ادراک و تخیل را طراوت می بخشد. وبا یک نگاه عمیق در می یابی  که جنبش و حیات دوبارۀ طبیعت در فصل بهار، از طراحی عظيم و هنرمندانه اي ، حكايت مي كند . گویی جهان آفرینش ، چون کتابی گشوده ، به هر زبانی سخن می گوید و این پیام را دارد که : " چمن سبز جهان را ، جهان آرایی هست.

آنا نیکه با گرایش زمستانی وجمود فکری زیر نام روایات دینی مردم را از خوشحالی در فصل بهار منع میکنند بر اسلام وخدا وپیامبربزرگوارش تهمت می بندند .پیامبر بزرگوار اسلام قطعا مردم را از خوشحالی درین فصل منع نکرده .پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه منوره بخاطر تسکین خاطر یارانش فرمود اگر در دوران جاهلیت جشن های بود در اسلام هم اعیاد را برای شما آورده ایم شادی کنید وخوشحال باشید. اما هرگز هوشدار نداد که فصل بهار را که روز نو سال خورشیدی است جشن نگیرید وبر حذر باشید نه خیر تنها فرمود بشما دو عید دیگر آورده ایم.هیچ نیازی نیست  که مبدل ومبدل منه بگوئیم وفتوای تعویض وترک وبالاخیره منع را صادر کنیم .ومن خیلی خوشحالم که پیامبر بزرگوار اسلام یارانش را بخوشی وجشن وسرور بنام عید خوشحال ساخته وتشویق کرده است.ما در عیدین اضحی وفطر هم خوشحالی میکنیم وهم از خداوند بخاطر کار های خیر اجر وثواب میخواهیم وفصل بهار را من حیث روز اول تقویم زندگی مردم که با طراوت وتازگی وتحرک وتلاش همراست ودر افغانستان بنام روز دهقان وروز معارف یعنی روز حرکت جسمی وفکری تجلیل میشود گرامی میداریم..
غم وخشونت را با یک اشاره ترک کنید نه شادی وخوشحالی را :منهیات در نصوص شرعی خیلی واضح وروشن است مانند : قتل وکشتار، زنا ودزدی غیبت وتهمت وافترا و خوردن مال یتیم.نوشیدن شراب وقمار وسر کشی از پدر ومادر وامثالهم ا که در نصوص شرعی بطور صریح امر شده وآنچه مایه خشونت وبد بختی میشود خوب است که به یک اشاره وکنایه هم کنار گذاشته شود واما برای ترک خوشی وجشن وسرور وسلامت انسانهارا در پی دارد وراه بسوی شناخت خدا می برد نباید باید حیله وبهانه واشاره حرام گفت وترک کرد. بناءٌ هر عمل که  بخود انسان ودیگران ضرر نرساند وحرمت آن بطور قطعی ثابت نشده باشد در اسلام حرام نیست.  .

بامدادی کــه تفاوت نکند لیـل ونهـــار …   خوش بود دامن صحـرا وتما شائی بهار

آفــرینش همـــه تنبیه خـداوند دل است .    دل ندارد کـــه ندارد بخـــداوند اقـــرار

خبرت هست! که مرغان سحر میگویند… .آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

سال نو ویاد بود از پیامبر بزرگوار اسلام:از آنجا ئیکه تقویم زندگی مان وسال های ما آغاز هجرت پیامبر بزرگوار اسلام را بیاد میآورد نوع تجلیل از پیروزی پیامبر ص در برابر مکر مشرکین نیز بحساب میاید واینکه  درین فصل با زنده شدن طبیعت نشانه های قدرت الهی بیشتر بچشم میخورد بیشتر در خور اهمیت وارزش است که نباید دست کم گرفت..اما عدۀ آنقدر جمود فکری دارند که سال شمسی را سال مجوسی ها وزر تشتیان میدانند ونمیدانند که این سال با با هجرت پیامبر اسلام آغاز شده ودر حقیقت یاد از پیامبر اسلام است که هر سال مارا بیاد مبارزات حق طلبانه پیامبر اسلام  ونصرت ملکوتی به آن بزرگوار در برابرزور گو ئی کفار قریش می اندازد..عدۀ  تقویم زندگی خودرا با هجرت پیامبر اسلام بحساب قمری خیلی با ارزش وشرعی می پندارند واما هجرت بحساب شمسی را مجوسی وزرتشتی که خیلی جای تعجب است .به کسانیکه فکر شان جون یخ زمستان  است بین آفتاب ومهتاب تفاوت قائل اند یعنی مهتاب را مقدس میشمارند و آفتاب را محکوم میکنند.اینها باید بدانند که فضیلت بین آفتاب ومهتاب نیست وهردواز نماد های خلقت الهی وبرای منفعت انسانها آفریده شده ما هم جز یک سلام چیزی بیش نمیگویئیم.

با سردی وخشکی زمستان جنگیدیم وبایست با گرمی وطراوت بهار آشتی کرد.ما با آمدن فصل بهار فصل زندگی فصل  آغاز درس وتعلیم وتربیه را استقبال کنیم واینکه با گذشت فصل زمستان جانوران وگیا هان همه با افسردگی وداع کردند جای خوشحالی است.مگر میشود از  رفتن فصل افسردگی وکرختی وآمدن تحرک وپویائی وسر سبزی وحیات خوشحال  و شاکر نبود؟ .آنا نیکه با فصل بهار سر سازگاری ندارند  بهتر است همچنان یخ زده وجملک وگیر مانده  در سر مائی اندیشه  خشک زمستانی شان با قی بمانند .پیامبر بزرگوار اسلام گاهی هم مردم را از خوشی در فصل بهار بر حذر نداشته وتنها بخاطر اطمینان خاطر یارانش فر مود در دین اسلام هم دو عید هست که هم شایسته خوشیست وهم بایسته خیر وثواب.ما اعیاد فطر واضحی را بخاطر کسب رضای الهی وآرزوی اجر وثواب جشن میگیریم و روز اول سال را که با هجرت پیامبر اسلام آغاز شده واین روز با فصل بهار، تازگی وطراوت را به ارمغان میآورد بخاطر بهتر ساختن زندگی دنیا وآخرت  ما خوشی میکنیم وجشن میگیریم.