آرشیف

2023-2-25

محمد اسحاق ثنا

بهار آینده 
بینم که نو بهار چه می آورد پدید 
این فصل خوشگوار چه می آورد پدید
روید لاله با دل خونین به دشت ها 
با قلب داغ دار چه می آورد پدید
امروز به حال میهن ما خون گریستنی است 
بینم که روزگار چه می آورد پدید
اینسان اگر که پیش شود وضع ملک ما 
جز رنج بی شمار چه می آورد پدید
مایم انتظار در این جا به نام صلح 
فردا که انتظار چه می آورد پدید
دی می رود و سردی ایام همچنان 
بینم  که نو بهار چی می آورد پدید
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا