آرشیف

2014-12-30

انجینر محمد نظر حزین یار

بمناسبت فراررسیدن جشن پشتـونستان

 

بمناسبت فراررسیدن جشن پشتونستان

 

نهم سنبله ی هر سال در چوک شهر های بزرگ افغانستان انبوهی از مردم افغانستان اعم از تاجیک، بلوچ، پشتون و هزاره …..خلاصه همه ملیت های باهم برادر افغنستان جمع شده و بصداآوردن دهل جشنی را به پا کرده وطی صحبت ها وشعار های زیبایی آزادی برادران پشتونستانی خود را میخواستند.
اما از مدت چندین سال است که آن صدای دهل در چوک پشتونستان کابل و یا شهر های دیگر شنیده نمی شود، سوال این جاست که پشتونستان آزاد شده که دیگر جشنی به برادران پشتونستانی گرفته نمی شود ؟ یا این مأمول همسان جشن استقلال به کمرنگی گرائیده است؟
سوالهای را که در این رابطه از کارشناسان به عمل آمده تقریبأ جواب همه یک چیزاست آنهم حاصل انکشافات منفی است که سبب به سوال کشیدن نام پشتونستان دیروز گردیده است، زیراوقتیکه ما عمیق می شویم امروز از همان پشتونستانی بالای مردم افغانستان تجاوز صورت میگیرد(او طرف خط دیورند) که دیروز مردم ما برای آزادی اش جشن گرفته وبیرق دورنگش را با آرم طلوع آفتاب از پشت کوه های سر به فلک شرقی افغانستان در چوکهای شهر های کشور بر می افراشتند.
عجیب است؛ این بام و هوایی که امروز ما دربروبومش نفس می کشیم و عجیب تراز آنست که چرا آن برادران….!!! که دیروز از فرط پایکوبی و اتن های گوناگون که به آزادیش جان بجان جوانان و کهن سالان نمی ماند، بدرستی از همان جا …! و از همان نقطه…..! بالای افغانستان مجروح وزخمی حمله های راکتی صورت می گیرد، سیل از انتحاری وانفجاری پاداش همان پایکوبی های همه ملیت های باهم برادر افغانستان است….؟؟
بیاد دارم روزی های در فیروز کوه کهن ( چقچران) از ساعت 7 صبح الی یک بعد از ظهر پیر وجوان چنان مجذوب شعار دادن می شدند که تا هفته ها صدا های شان درحنجره ها قفل می ماند و آواز شان شنیده نمی شد…… اما امروز او مردم بیچاره…. او شاگرد مکتب که که با دل پراز آرمان..درراه مکتب مورد ضرب و شتم قرار میگیردو یا جان بجانان می سپارد.. همین است پاداش آزادای خواهی مردمی که برای شان داده می شود ؟
ای وای …! امروز بپاس همان صدا ها در هرگوشه و کنار کشور جوانان ما اعم از کار گرو دریور، راهرو و غیر راهرو گلون شان با کاردشکافته می شود و هیچگونه بازپرسی از هیج کسی صورت نمی گیرد…. نمی خواهم این سوژه را به قومی و یا ملیتی نسبت دهم، اماخیلی متأثر کننده است. که سزای خوبی بد ی باشد.
امید وارم نظرات دوستانم را دراین راستا داشته باشم که چطور این همه داد زدن ها در جهت منفی در حال حرکت است ؟ وچگونه می توان جلو این همه نابسامانی هارا سد نمود؟