آرشیف

2017-12-4

mazizi

بمناسبت طلوع خورشید زمین

 

حمد بیحد به خالق سبحان
کزعدم آفریده کل جهــان

واحد ولا شریک له باشد
او منزه زمثل وجا ومکان

مالک وپادشاه ارض وسماء
رازق زنده جان وهر حیوان

همـــه ذرات آسمان وزمین
یا دیگر کره های کهکشان

همگی با نظام خاص ودقیق
میکنند در مدار خود دوران

صدهاهزاران درود گرم وسلام
به محمـــــد رسول انس وجان

آنکه رحمت به عالمین باشد
شد نبُــّوت بنـــام شـــان پایان

دین اسلام را خـدا بُگـــزِید
کرد منسوخ جملــــــۀ ادیان

اصل توحید وعدل راحاکم
او شکستاند جملـــۀ اوثــان

با تمدن بنـــا ی تازه نهـــاد
دور از هر شرارت وطغیان

وبه هریک زچهار یار رسول
هم هزاران سلام بی پایان

اولین یار آن رسول کریم
که بیاورد به آنجناب ایمان

بود ابوبکر رفیق ویاررسول
بگذشت در رهش زمال وجان

گفت پیغمبرآنکه بعــد نبی
از خلایق او، بهترین انسان

یار دوم ،عمربه پیغمــــبر
فــارق کفـرباشد وایمـان

سوم آن کان دین وعلم وحیا
اوست عثمان جامــع القـرآن

چهارمین یار حضرت احمد
آن علی ،شــیرمردهرمیدان

وَبه ازواج واهـــــل بیت نبی
بس درود وسـلام بی پایان

همه ازواج پاک طاهره اند
مــادرِ جملــۀ مسلمـــانان

نور چشمان ماحسن وحسین
آن دو سردار پاک باغ جنان

جز منـــافق وفــاسق وکافــر
بد نگوید به هریک از ایشان

آنچه آورده ام بنظم اینجــا
بر اساس حـدیث وآیت قــرآن

ای خدایا بقلب جملۀ مـــا
تو فزون کن محبت ایشان

بر محمد وآل واصحـــابـــش
از«عزیزی» درود بی پایان

پایان
——————–
م – ع – عزیزی
دوازدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری
برابر به پنجم دلو سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : 2013-01-24 میلادی