آرشیف

2015-1-8

محمد حسین نبی زاده

بـیـــه خـانـه

شعر زیر را به پاس زحمات دستاندرکاران سایت پرافتخار جام غور برای خوانندگان محترم به ویژه برای دوست نهایت عزیزم زکریا جان فصیحی تقدیم می دارم. سایت جام غور باعث شد تا با دوست عزیزم ذکریا جان فصیحی بعد از تقریبا 8 سال دوباره ارتباط گیرم، از شعر زیبای "بیا برگردیم" ایشان درک می شود که آرزوی برگشت به وطن را دارد. برای ایشان و همه خوانندگان محترم آرزوی موفقیت می کنم.

 

 

بَلَیبور1 تو شُنوم2 تا کی مسافیر
بیه خانه که آبَی3 جان شده پیر

تو تاکی می شینی4 د مُلک دیگرو5 
آبَی قَدش خمیده گشته دلگیر

عروسِ بیچاره مَنده5 د خانه 
د آن قَد رسا و زُلف شب گیر

تو مغرورِ جوانی های خو هستی 
نمی مانه جوانی تا به آخیر

آبی موگیه6 مسافری ره بَس کو 
بیه خانه بیه خانه شده دیر

ز دست نَقل نُقل7 این زمانه 
آبَی موگیه از زندگی شدم سیر

بیه خانه بیه خانه شده دیر
آبی موگیه مسافری ره بَس کو 

 

1.بلی بور (کسی) شدن: فدای (کسی) شدن، قربان (کسی) شدن. به نظر من این کلمه دقیقا به معنی بلایت به 
جانم است. 
2. شُنوم: شوم
3. آبه یا اپه به معنی مادر که در میان مردم غور معمول است.
4. می شینی: می نشینی
5. دیگرو: دیگران
5. منده: مانده
6. موگیه: می گوید
7. نقل و نقل: نیق و نُق، به نظر من این کلمه معادل قیل و قال عربی به معنی بگو و مگو است.

 

http://www.youtube.com/watch?v=0hO6mtGAJMs