آرشیف

2015-1-24

نظیر ظفر

بـیــــاد تـــــــــــــو

خوانـــــم ترانه ها ی فراوان  بیاد تو
گلگشــــــــت میکنم به گلستان بیاد تو

بینم بــسوی چهره خوبان نه از هوس
خاطر کــــــنم دوباره درخشان بیاد تو

ذوقی برای صــــــحــبت پیران نباشدم
باشم جلیــــــــــس ـــبزم جوانان بیاد تو

دیوانگیست گر چه سر خود سخن زدن
باخود سخن زنم منــــــی حیران بیاد تو

تا دل حــدیث مــــــــــــهر ترا یاد میکند
ریـزد سرشــــــــک دـیدهء گریان بیاد تو

ای شـــــــعر آفرین( ظـفر )عمر تو دراز
اشعار مـــن فتــــــــــاده به  دیوان بیاد تو
 
 نوشته : نذیر ظفر
01/17/15
ورجینیا – امریکا