آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

بـهار آمــــــــــــد

 
ازمرکزغوربااشک های فروریخته شده ازحول گازاشک آورباآه وناله مینگارد:
درآستانه عیدنوروز،نوروزخوبی ها،نوروزغلبه برتریکی ها،ظلمت،جهل ونادانی متاسفانه ناحیه اطراف محبس مرکزغور(محبس )قهر(محبس)خشم محبس که نفرت وانزجاراطرافیانش را درین اواخردریک حمله طاغوتی بااستعمال موادشمیایی برآنانکه سلب آزادی ازطرف مراجع عدلی وقضای بزندان کشیده شده بودند:آنهامطابق نورم های انسانی،مطابق نورم های قانون جزاوقانونیکه راکه به اصطلاح قانون اساسی کشورمینامنددارای آزادی انسانی دارای آزادی حقوق بشری بحق شناخته شده اند متاسفیم که حکومت محلی غورویژه مراجع  عدلی قضای درغورشانه تهی مینمایند وبامحبوسین مطابق همه این نورم ها حرکت نمی فرماینددرغورمیگوییم :(آب که به گلورسیدبچه زیرپاست)مامیدانیم شایدزندانیان خواست های خودرابه مسایل بهداشتی شایدهم مشکلات ازقبیل دست رسی به وسایل ورزشی دسترسی به کارگاهای کوچک کاری ارائه کرده باشندویاخواست های ازین قماش،ازمراجع عدلی، قضای درغورباشند.که عدم رعایت همه این خواست هامنجر به خشونت شد .
خیلی متاسف آنیم که خانواده های اطراف محبس اخیراٌازهمسایگی بامحبس به خشم آمده اند،کودکان شان حیوانات اهلی خانگی شان ازاستعمال موادشمیایی سخت متضررشده اند!!!
سروصداهاست که ازکشوردوست مان که پی آر تی نماینده بحق آن کشوراست که مااصلاامیدآنرا نداشتیم ویگانه حامی مستضعفین درغور مهمانان مان برهبری کشورلتوانیا(دایه مهربان ترازمادر)باشند متاسفیم آنیم که گازاشک آور،گازاشک آور،گازاشک آور ازطرف ایشان وبخواست حکومت محترم حکومت بیچاره مان،حکومت مظلوم مان درغورکه کارآرایی حکومتی رااصلادروجودش متصورنیستیم صورت گرفته است.باشندگان مرکزغوراین عمل درواز انسانی را مغایرکرامت انسانی قلمداد مینماید وبه نمایندگی ازمردمان مرکزغورازمراجع محترم عدلی قضای غورتقاضابعمل می آوریم تا این تارتوق(محبس)شان راازین ناحیه بیرون بکشندوبه خارج ازشهرانتقال فرمایند!!!
تاماتاکودکان مان تاحیوانات اهلی خانگی مان ازشراین حکومت محلی که خداازقهرش بماعطانموده است  وویژه ازشرمهمانان که آیساف نامست درمرکزفقیر غور درامان،درامان،درامان بمانیم .   
به اجازه علامه شرق :
خدا آن ملتی راسروری داد،گازاشک آور،گازاشک آور،گازاشک آور
که تقدیرش بدست خویش بنویشت ،گازاشک آور،گازاشک آور،گازاشک آور
 
ازقول استادبزرگ:
 
گوییدبه نوروزکه امسال نیاید
(درکهن ملک غوردیگربارنیاید)