آرشیف

2015-3-21

استاد شاه محمود محمود

بـنـیــــاد فرهنگی جهانداران غوری

بعد از انتظار زیاد،  خبرایجاد، راجستر وآغاز فعالیت " بنیاد فرهنگی جهانداران غوری " را خواندم که باعث خوشی و مسرت ما گردید . تا جاییکه اطلاع دارم کار وفعالیت بنیاد از یکسال قبل با نام " بنیاد فرهنگی امپراطوری غوریان" آغاز گردیده بود وبدون وقفه در این مدت کار های مهم فرهنگی را انجام دادند. از جمله مسافرت رهبری بنیاد به ولایات مختلف و ملاقات و تبادل نظر با فرهنگیان کشور به خصوص فرهنگیان ودانشمندان ومو سفیدان وغوری تباران، ونصب تابلو بر سر ایوان آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری در مسجد جامع هرات و ایجاد یک کتابخانه در ایوان مقابل مقبره سلطان غیاث الدین غوری …، از کار های عمده این بنیاد است.

  ایجاد " بنیاد فرهنگی جهانداران غوری" با نام جدید واهداف انسانی، فرزندان غوری و وارثین امپراطوری غوریان، یکبار دیگر ثابت ساختند که با علاقمندی ودلسوزی دست وآستین بالا زده و برای خدمت نمودن و وحدت مردم کشور شان افغانستان ، توانائی، ثروت ودانش خویش رابه کار انداخته و تلاش مینمایند تا افغانستان چون دوره امپراطوری غوریان با صلح، امنیت  وشگوفایی سرفراز گردد.

دوره امپراطوری غوریان یکی از دوره های درخشان تاریخ افغانستان است . پژوهش وتحقیقات که راجع به این دوره صورت گرفته است ، کافی نیست. لذا " بنیاد فرهنگی جهانداران غوری" اهداف عمده خود را برای تحقیق روی تاریخ این امپراطوری، دانشمندان ومحققان و مدنیت این دوره تمرکز داده اند. تا از طریق این بنیاد بتوانند جوانان وفرزندان این کشور ، از گذشته پر افتخار غوری ها پند تاریخ را فراگیرند و کارکردهای شان را فراراه خویش قرار بدهند.

بدینوسیله ایجاد وآغاز فعالیت " بنیاد فرهنگی جهانداران غوری" را برای رئیس وبنیادگذار بنیاد مذکور جناب انجنیر صاحب عبدالرحمن غوری که دایما" دلسوزانه و با محبت در خدمت فرهنگیان و هموطنان خویش قرار داشته اند، تبریک وتهنیت بگویم و کامیابی و سر افرازی شان را جهت پیشبرد این ماًمول بزرگ که خدمت وآبادی وسر افرازی افغانستان عزیز انجام داده اند، از ایزد یکتا خواهانم .

جناب انجنیر صاحب عبدالرحمن غوری ودوستان وهمکاران نزدیک شان قبلا" هم کارهای فرهنگی بزرگ را انجام داده بودند که یک از آنها برگزاری وتدویر سیمینار بزرگ وبین المللی "امپراطوری غوری هاو جایگاه آن درتاریخ ، تمدن وفرهنگ افغانستان ومنطقه، است.  برازندگی این سیمینار جناب شان را در دل هموطنان اش عزیز ساخت و یقینا" جناب شان در رهبری "بنیاد فرهنگی جهانداران غوری" بخوبی بدر خواهد آمد. واهداف شایسته و انسانی وپر محتوای این بنیاد راطور شاید وباید پیاده خواهند ساخت.

ضمنا" این اقدام فرهنگی وثقافتی را برای تمام دست اندرکاران این بنیاد و غوری های عزیز تبریک میگویم و از ایشان تقاضای هر نوع همکاری و مساعدت را جهت شگوفایی و پیشرفت این بنیاد خواهانم.