آرشیف

2014-12-29

سيد فضل احم د پيمان

بــهـــــــــار كشور مـــــــا

 

saidfazlahmadpayman@yahoo.com
 

بــهــار اگـــر بــود امـســال جـانــــــفــزا چـكـنـيـم
گـــهـــر فـشــانــــد اگـــر ابــر از هـــوا چـكـنـيـم

نـســيـــــم صــبـــــح كـــــه دارد دم مـسـيـحــــائي
اگــــر عـبـيـــر كـــــنــد نـشـر در فـضــا چـكـنـيـم

عــروس بــاغ بــر افــكـنــد گــر زچــهـــره نـقـاب
حـــــــريـــم راغ اگــــــر گـشـت دلـرُبــا چـكـنـيـم

بـه وصـل شــاهــد گـــل ، مـسـت عـنـدلـيـب چمن
بـــــه شـــاخ ســــرو  اگـــر سر دهـد نـوا چكنيم

سرود قــمري و صــوت هــزار و قـهـقــه كــبــك                 شده بلـــنــد گـــــر از ارض بـر سـمـا چـكـنـيــــم

اگــر بــه هـئـيـت مــشّـاطـه دســت ســـبـز چــنـار
شــود ز گـــيـســوي سـنـبـل گــــره گـشـا چكنيــم

اگـــــر زمــيـــن شـــده مـسـتــور در لـبـاس پـرند
نــــموده غـــنـچــه بـه تــن پـيـرهـن قـبـا چكنـيم

اگــــر شقـــايـــق و ريــحـــان چـــو طـبـلـه عطار
سـپـــرده رايـحـــه انــــدر كــف صـبــا چـكــنـيــم

بــــكام بـلـبــل اگـــر يــاسـمـيـن و سـوسـن و گل
كـنـنــد بـرهـــنـــــه در بــوسـتــــان لـقــا چـكـنيم

اگـــــر بـسـيـط در و دشـت و كــوه و هـامـون را
گــــــلاب و لاله و زنـــبــق دهــد صفـا چـكـنـيـم

اگــــر اريــكــه بـلـقـيـــس را سلــــــيـــمـــان وا
بــــــيــاورنــد دريــن خــــطــه از سـبـا چـكـنـيم

اگـــر شگوفه بر افـــراشــت خـــيــمــه سـيميـن
اگر بـنـفـشـه دهـــــد نــــور بــر ســهــا چـكـنـيم

جـــهان اگــــر شــده زيـبـاتــر از بــهـشت بـرين
زمــــان اگــــر شــده بـر وفــق مـدعــا چـكـنـيـم

خُــــروش تــُنـــدر و فـــريــاد رعــد و غرش ابر
گـــر از نـشــاط ، قـيــامـــــت كـنــد بـپـا چـكـنيم

خـــلاصه گر همه عـــالم شــود ســراي سـرور
بمــا كـــه ميهن ما ، هـسـت غـمـسـرا چـكـنـيـم

بـــه كشوري كـه در او نـيـست امـن و آسـايـش
سلامـت از كـــــه بـجـوئـيـم و در كـجـا چـكـنـيم

مـــيــان زورق بـشـكـسـتـه در بحـــــيــره خـون
ز نــارســــــائــي تــــــدبـيــر نــا خــــدا چـكـنـيـم

اگـــر ز دام اســـارت ز حــلـــقـــــــه رســتــيــم
شـــــديــم بــاز بـه صــــد حـلـقــه مـُـبتـلا چكنـيم

زعــيـــم مــلــي مـــــا هـــركــــه انـتـخـاب شود
به دست غير كـــــند گــر عـنـان رهــا چـكـنـيــم

اگــــر كــه خـضــــر بــود كــانــديــد يـا الـيــاس
به راي مـــــــا نـكـنـد گـر، كـس اعـتـنـا چـكـنيم

چـو انتصاب زعامت بــــه دست اوباما ســت
مــــــوافـقت ننـــمـايـد گــر او بــه مــا چـكـنـيــم

بــه اين سياست و اين گـونه خيمه شب بـازي
كـــــه كـــرده مــلـــــت مــا بــر وي اتـكـا چكنيم

به حــــيرتم كه چسان درد هاي (هـفـتم ثـــور
(بـــه اهتمــــام ‹‹تَنَي›› مي شود دوا ؟ چـكـنـيـم

بــــه اخـــتـــــــلاس و فـــــســاد اداري دولــــت
بــــه جعــل و ساخته كاري و ارتـشـا چـكـنـيــم

بـــه بـمــب بــــاري طــــّيــاره هـاي بي پــيلوت
بــــــه كـشـتـگتان تــــصـامــيـم نـاروا چـكـنـيــم

بـــه قــتـــل و غــارت و آدم ربـائـي و دهـشــت
كه عــــام گشته به هر شـهـر و روستــا چكنيم

بـــه آن زنــان كــه بــه روي ستيژ با تن لخـت
در آورنـــد ز خـــود گــــونـــه گــون ادا چـكـنيم

بــه دخــتري كه كند حـين رقــص بـا پـســـران
هـــرانـــچه راز نـهان اسـت بـر مــَلا چـكـنـيــم

بـــه آن پســـر كــه نــدارد تـفــاوت از دخـــتــر
پـــريده يـــك قــلــم از چـشـم وي حـيـا چـكـنـيـم

بـــه آن مــــهاجر و آواره كــــه مــي شــنـــود
زهـــــــر ارازل و اوبـــــاش نــا سـزا چـكـنـيــم

بـــه كـــودكان شـهيـــد ، و ارامـــل مـعـلــــول
كــــه گشته اند گـــدا تر ز هــر گـــدا چـكـنـيــــم

بـــه آن گــرسنه كـه هــرگـز نمي دهند رهـش
بـــه خوان منعـــم و خـيرات اغــنـيـــا چــكـنـيـم

بــــه خـون پاك شهيدي كـه مي فــروشـــنـدش
ــه بــدترين ثـــمن و كمترين بـهـــا چـكـنـيـــــم

بــه چهــره هـاي فـساد آشـنـــاي مــعــتـــادان
كـــه زردتر بـــــود از كاه و كَــهـــربــا چـكـنـيم

بــــــه رهـــزنان مـســيـر هــــرات تـــا كـابــل
كـــه نيست پيشه ايشان بـجز 
»غـلا›› چـكـنـيـم

بــه شيخ شهر كــه مي بارد از مــحــاســن او
هـــــمه تظاهــر و خـــود بـيـنـــي و ريـا چـكنيم

بــهار مــملــكــت مــا مـُـحــّرم اســت، و درآن
هــــزار فـاجــــعــه شـــــوم كـــربــــلا چــكـنـيم

بـــه پيشواز بهــاري كـــه پـيـــك بـدبختي است
بـــه مثل كـــودك همسايه تــن تـنــــا چــكـنـيـم

رهـيدن ازكــف اين موج سركش اسـت، محال
فـــتــــاده ايـــم بـــه گــــــرداب ابـــتـــلا چكنيم

چـــواين مصــايب و آلام فوق طــاقـت مــاسـت
بغـير ازان كـــــه بگــوئـيــم ربـــــنـا چـكـنـيــم

اگــر تـــو از كــــرم خـــود بـــه داد مـا نرســي
ره نـــــجـــات نــدانــيـم ، اي خــــدا چــكــنــيـــم