آرشیف

2014-12-30

راعی راعی

بــهــــاریــــــه

بهار آمد   بهاران   یادم  آمد
گل سرخ سخی جان یادم آمد
 
بهار آمد به صحرالاله  پاشید
نمود دشت  الون  یادم   آمد
 
خوشاآب وهوای سردسالنگ
خروش آب خنجان یادم  آمد
 
پیام داد قاصد  از بها  ر ا ن
زنجوای هزارا ن یادم  آمد
 
شرار آب در یا های  هلمند
نوا ی کوه ساران یادم  آمد
 
به بلخ باستان گوید سلامی
یماشاه نو بهاران یادم  آمد
 
مراشوق بسرزداندرین شب
زیاران عزیز ان  یادم  آمد
 
به بزم دوستان میرقسم امشب
نوای خوب خوبان یادم  آمد
 
چمن راازخزان آگاه سازید
شباب وهم شبستان یادم  آمد
 
مرا با یا د ا یا م  جوا نی
بسر سودا ی جان  یادم  آمد
 
زسوز سینه (راعی) نپرسید
جفای  بیوفا  یان  یادم  آم