آرشیف

2015-11-23

محمد اسحاق ثنا

بـــــه یـــــــاد استاد علی اصغر بشیر هروی

ای بشیر ای شاعر زیبا سخن
یادی تو زینت فضای انجمن

ای که بودی صاحب علم و کمال
صاحب خلق نیکو نیکو خصال

چون قلم در کلک تو جولان شدی
عطر معنی هر طرف پاشان شدی

شهرتت در علم منطق همچنان
اهل دانش را بودی ورد زبان

در نجوم مشهور عصر خود بودی
افتخار کشور دلها شدی

طنز هایت در دل خصم پلید
همچو خنجر هر زمانی میخلید

سر نکردی خم به پای دشمنان
تا به دست آری مقام و عز و شان

با قناعت زیستی با ببیش و کم
خوش بودی یا داشتی گر رنج و غم

تو چنان اولاد پروردی نیکو
هر یکی راه تو دارند جستجو

جمله آثارت یکی بعد دیگر
هریکی پر ارزش است و معتبر

جای تو فردوس خواهم من ثنا
ازخدا با صدق دل با التجا

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا
۲۳/۱۱/۲۰۱۵