آرشیف

2016-11-16

بـــــه دل مه

 
فراه و غور و هلمندت به دلمه 
زابل و بلخ و شیندندت به دلمه
 
انارِ قندهار، لعلی بدخشــــــــــان
ترینکوت تا به غوربندت به دلمه

 چَپَـــنِ بامیان، قالیـــــنِ اندخوی
بتی کوت تا علی شنگت به دلمه
 
نوای مهوش و آوازی دریــــــــــا
 صبوری و سرآهنگـــــت به دلمه

بنازم دشت و دامان وطن را
سیاه کوه و پسـابندت به دلمه

****************

شوله و منتو و آش و کچری
غلورترش و خَلَوکت به دلمه
پَلــــوِی ازبکی تلخان پنجشیر 
هفت میوه و سَمَنکت به دلمه

1.     بتی کوت: نام یک ولسوالی در جلال آباد
2.     علی شنگ: نام یکی از ولسوالی های لغمان
3.      دلمه: دل من