آرشیف

2015-2-4

عبدالخلیل صافی چغچرانی

بــــــه بیجا شده گان خویش کمک کنیم

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند

 

سعدی

در ارتباط به مهاجرینکه از اثر خشکسالی و جنکهای میان قومی از خانه وروستاهای خود بیجا شده اند کم و بیش چیزی شنیده ایم. فقط طوریکه دیده میشود ٱنعده از فرهنگیان٬چیزفهم ها٬قلم بدستان و ٱگاهان سیاسی غور که همه فریاد از غور وغوری میزنند و خودرا وارثین سلاطین غور ومدافعین حقوق غوری ها قلمداد میکردند و اکثریت ایشان به ادامه نام خود "غوری" را اضافه میکردند ٱوازشان شنیده نمیشود۰
این همه دانشمندان،تحلیلگران مسایل روز،شخصیت های سیاسی،مسوولین انجمن ها و سازمان ها،عالمان، مولویان و مفتی هایکه گاه گاه فتوا صادرمیکنند گویی همه چله نشین شده اند۰
شخصیت های سیاسی و یا زورمندانیکه وکالت تمثیل مردم را در اداره کشور بدست دارند لب از لب نمی جنبانند۰
فرهنگی ها یکه بخاطر تعغیر نام چغچران به فیروزکوه گلو پاره میکردند،حالا بخاطر فیروزکوهی ها که پای برهنه و بدون سرپناه در کنار جاده ها شب را روزمیکنند هم خاموشند ویا فکرمیکنند بیجا شده گان چغچرانی اند، نه فیروزکوهی۰
راه پرخم و پیچ زندهگی همیشه دارای فرود و فرازهای زیاد است که انسان نمیتواند تصوور کند چه وقت درکجا قرار مگیرد؟
بنٱ از تمام تاجران، پیشه وران، کسبه کاران، جنرالان، افسران، کارمندان در ادارات دولتی وانجو ها تقاضا دارم به اندازه توان "قطره قطره دریا میشه" به هموطنان خود کمک کنند۰
از فرهگیان، استادان، دانشجویان وهمه نخبه گان غور ٱرزودارم درمورد حل مشکل بیجا شده گان صدای خود را بلند تر و رساتر سازند۰

با تقدیم احترامات فایقه عبدالخلیل صافی "چغچرانی"