آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

بــــــــــــی بــــــــــــاور

مگودیگـــــــــرکه با من دلـــــــبر هســـــــتی
انِسی همــــــــدم وغــم پــــــــــروَر هســــــتی
 
د لم بگــــــــرفـــــــته انــــدوهی شــــــــرَربا ر
مگـــــــوجا نا که ازمن بهـــــــــترهســــــــــتی
 
اگــــــــــرگفـــــــــــتم گلم تـــــومهـــــــــتربا ز
توگــــــــــــوی ازهمه کهـــــــــــترهســــــــتی
 
به قلبم کـــــــرد م اعــمار خــا نه ای عشـــــــق
ولیــــــــک ای ســــــــرونا ز بی با ورهســـــتی
 
رهــا یم کــــــــــرده ای با رنــــــــج گیـــــــتی
به شادی دیگــــــرا ن خـوشـــــــــترهســــــتی
 
نــه جســــــــــــتی با ری دل جــــــــــوی زدرد م
چه دا نم بیــش زحـــــــــد ستمگــــــرهســـــــتی
 
چسا ن داشـــــــــتم تمــــــنا ی وصــــــــا لــت
حا لا تــــــودر خــــــــــیا ل دیگــــــرهســــــتی
 
نِهــــــــــا ن کــی می توانی کرده ای خویـــــــش
به همــــــــه اهـــــــل عا لم مظهــــرهســــــــــتی
 
چــــه ســـــــود دل بسته ای برقــــــــول کا ذ ب
(جوینده ) تــــــــوکه با چــــــشم ترهســــــــــتی
 
 
 
امیرخان جوینده
پنجشنبه 7/11/89 شهرکابل