آرشیف

2016-1-6

نظیر ظفر

بـــــد نمـیـشـــــود

گـــــــر یار مـــــیل یار کند بد نمیشود
ما را زخـــــــود شمار کند بد نمیشود

لبخندی ســـــوی ما بزند با کمال میل
غمــــها ز دل فــــــرار کند بد نمیشود

آید به مــــــهر بانی و دستی بما کشد
جــــــور و جـــــفا کنار کند بد نمیشود

بهر رضــای خالق خود بر منی غریب
یـــــک بوســـه ای نثار کند بد نمیشود

یک شـــب اگر بیاید و مهمان من شود
بـــــر دوســـــت اعتبار کند بد نمیشود

صد دره گر ز سةنت بی سنتان  خورم
وصـــل اش مرا به دار کند بد نمیشود

 نوشته نذیر ظفر ۱۶/۰۱/۰۴