آرشیف

2014-12-31

حمیدی غوری

بـــرکت رمضان یاد ازمجاهدین ولایت غور

 

سلام برفیض رمضان سلام

سلام برماه ضیافت رحمان سلام

سلاٌم برماه قرآن سلام

برصیام وقیام شب زنده داران سلام

سلام برشب قدر وخیرمن الفشهر

سلام برتحفه ایزد برامت اسلام سلام

سلام برلب داغ بسته خاصان حق

سلام بر روزه تابستان سلام

سلام برمسلمین کْلی دنیا

سلام بر مردم دین پرور افغان سلام

سلام به مردم باهمت غور

سلام بر قوم شهیدان سلام 
سلام بر پیشتازان جهاد مقدس درغور

به پهلوسنگ مرحوم حاجی عبدالقیوم خان سلان
سلام به مجاهد حکیمی بادگاه

به مجاهدین چهارسده ومرغاب سلام
سلام برقوم یارفولاد مجاهد

به رضاهاوشهیدحاجی سلام خان سلام 
سلام برمسلمین تحت مرکز

به قوم میری وشهیدسناتورحیات الله خان سلام
به دولینه وشهرک هم گذرکن

به بازمانده گان شهدا ومجاهدین نظر کن 
از آنجا سفردربستان مندیش

به شهیدان این دیار غورستان سلام 
ببینید گرهمه دهات ساغر

به مناک مجاهد شهید سید ابراهیم جان سلام
عبور از پای حصار درتیوره کن

به مجاهدین غیور این دیار باستان 
سلام تازه چون نسیم صبح گاهان

به اکناف نیلی وابرمرد دوران شهید تاج محمدخان سلام
سلام بریخن سفلی واقوام وکیل

به سرجنگل مجاهد مرحوم میرزا عبدالرحمن خان سلام
سلام برعالم مجاهد زرد بید تیور

به خواجه غار شهید محمد قاسم خان سلام
نظربرمجاهدین چهاردرب عبور ازسرپنک کن

به یامان مجاهد زمِری ملاخدایرحیم جان سلام 
سلام برهمه شهدا واقوام تیور

سلام برمجاهدین عاشقان سلام
ز اوتای تابه سور، چشمه میران

بر حاجی شهید وپورآن فضل احمد جان سلام
سلام بر همه مجاهدین شجاع پسابند

سلام برپیر سرخ سراه وشاه سنگان سلام
سفراز آنجابه طرف شینیه کْن

به مجاهدین وشهدا تاجک ،ده مرده ،ومرغابی دولتیار سلام
مشاهده برحال شهیدان دگر کن

از کورک تا مایل سنگ قشقه وکشرو نظر کن
به اقوام مجاهد وسردار شهید حاجی پیر محمد خان سلام

که جان دادن به راه یزدان سلام

سلام است سنت پیامبر مان 
که پیروزشد برخلقی وکمونیست رهروان اسلام سلام

چون دردهه اخیر ماه نزول قرآن قرار داریم بناَ رفتن این ماه مهمانی خداوند (ج) را برای روزه داران تسلیت خاطر گفته . و آمدن حلول عید سعید فطروشب قدر را درین دهه برای همه مسلمین دنیا وخصوصاَ مجاهدین ومسلمین هردم شهید ملت عراق وفلسطین والخصوص مردم دین متدین افغانستان الخصوص والخصوص جامعه با افتخار،نجیب،شریف،کهن تمدن،ولایت غور باستان تبریک وتهنیت عرض نموده و به امید صلح ،صفا،وحدت وهمدلی،اخوت برادری ،اتفاق واتحاد ، سعادت ونیک بختی شما عزیزان هستیم.

با احترام
حمیدی غوری