آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

بـــا کشتی شکسته به دریا شتافتیم

 
 
آقا شبگیر عزیز سلام وتوفیق به شما آرزو میکنم. شما درنبشته خوب تان ازقومندان های غیرمسئول یاد فرموده بودید. اجازت فرمایند قومندانان مسئول را به معرفی بگیرند درمقابل جوانان عصیان گر غور غیرمسئول را من با عرض پوزش ظلم قلم داد مینمایم ويژه در ردیف نامهای با غرور پرتوان غور مان مرحوم عبدالسلام خان رضا ،چون فضل الحد خان ابن ارباب کریم خان شهرک که درمقابل مردم شان مسئولیت دارند تا جامعه شانرا در راه خیر وسلامتی سوق وعلم برداری نمایند نگذارند تا لکه سرراه قومش سد گردد، لاجرم مصلحت علما وروحانیون قومش را تطبیق نماید امان الله بیک ابن مرحوم محمد ابراهیم بیک به خود میتوانند حق بدهند وتوانایی آنرا دارند تا با کروزین ها از داماد باننگش پذیرایی نمایند (رنجر هارا هرچوپان میدوانند.) شما داشتین از ناتوانی آقای نورستانی قوماندان امنیه غور خیلی خوب،قوی ومطبوعاتی به نفع غور انتقاد میفرمودید یکدم از موضوع فاصله گرفتند وسر راه جوانان غیور غور تان سبز شدید من نمیخواهم مدافع قرار گیرم، اگر درمجالس هنری،فرهنگی با ایشان شب را به سر برید آن آن گاه خواهید فرمود که فضل الحد خان یک جوان توانا است ، فضل الحد خان صاحب کرم ودستر خان است ،من که ایشان را خیلی مشناسم ازهمه شما قلم به دستان به قول آقای بیکزاد در عهد ((سلطان )) حامد کرزی که بر اریکه قدرت ناخدایی کشتی ناتوان وبشکسته افغانستان امروز تکیه زده اند ودر ترمیم کابین این کشتی بشکسته لازم است تا ((سلطان مان)) با یکی ازکشور های همسایه استخدام گردد وپول هجرتش را توسط سخنگویش ازاینکه کابینش حساب بانکی ندارد قیمت خونبهایی آنانیکه برای در آرودن لب نان جهت مزدوری به ایران هم زبان میروند،وجلالتماب احمدی نژاد صاحب  حکم عطا میفرمایند تا این افغانان را حلق آویز کنند اگر جرم شان سبک است به گلوله ببندند.((سلطان)) معظم میهن مان در اعاده حقوق این بی نوایان چه راه های دیپلوماتیک را تا حال جستجو فرموده اند که مانمی دانیم در مقابل همه این جفا کاری ها ما در غور نشنیده ایم آقای شبگیرصاحب که اقدامات لازم را فرموده باشند تاپاسخ باشد به ما اتباع محتاج به لب نان جمهوری اسلامی افغانستان که همه دنیا دودسته درساختارش علم برافراشته اند . آری جناب شبگیر صاحب ما در غور درحمایت لطف این جوانان قرار داریم که جناب شما غیرمسئول خواندند وخود مانرا خیلی راحت احساس میکنیم . جادارد تا ازجناب محمدابراهیم خان (ملک زاده) اظهار سپاس وقدر دانی نمایم که علم مقاومت را در کهساران غور به دودست توناشان برزده اند وخیلی خودمانرا بیچاره احساس میکنیم که عبدالقیویم خان(حکیمی) ومرحوم رئیس عبدالسلام خان رضا را رایگان از دست دادیم .
جناب شبگیرصاحب اجازت فرمایند کدام قوماندان مسئول امروزی که طی فرمان جلالتمآب حامد کرزی به غور یاولایات دیگرمعرفی شده اندایشان فن وسوادی نظامی را ازکدام آموزشگاه نظامی فراچنگ دارند ازترکیه یا امریکا ازانگلیس یا جرمنی فراآموخته اند مسئولیت ومسئولیت پذیری در اداره علیای افغانستان خواب است وخیال است محال است، آری ما با دوستان مان شب هارا زنده سحر کرده ایم گریان نموده ایم ،حافظ سرای ومثنوی خوانی نموده ایم، وناله ها سرداده ایم ودودست به دعا این را تکرار نموده ایم که : عفو بهتر،عفومقبول تر، عفو نیکوتر از انتقام است . بیاید در راه یک دیگر پذیری علم بر کهساران غور برزنید ومن را جارچی مقرر فرماید تا به جار آیم که مسئولیت این نیست که را پور سری اوپراتیفی قوماندانی امنیه غور را از فروردین ماه تا ماه جدی پیش رخ مایک ژورنالست بکشانیم .