آرشیف

2015-1-14

محمد حنیف قاضی زاده

بـحـــران مخاطب در رسانـــه هــــای جمعی

وقتی به تاریخ زندگی بشر نظر اندازی شود دیده میشود که از بدو خلقت انسان رسانه وجود داشته است ، رسانه ها درسالهای قبل به گونه ی امروزی نبوده بلکه پیشرفت رسانه های امروزی پس از سپری شدن یک دوره ی منظم وتدریجی به حالت کنونی رسیده اند دانشمندان به این باور اند که تمام پیشرفت جهان امروز محصول اطلاع رسانی درست وبه موقع بوده است قرن بیست ویک را بخاطر عصر ارتباطات میگویند که طی دهه های اخیر آن انسانها شاهد رشد قابل ملاحظه ی رسانه ها بوده است .
انسان همیشه تشنه ی بدست آوردن اطلاعات درمورد های گوناگون بوده ووقتی به آثار تاریخی رو آوریم دیده میشود که اقوام وقبیله های مختلف برای بدست آوردن اطلاعات درمورد طبیعت ، حیوانات اقوام ساکن درچهارطرف آنها بوده که نمایندگانی را میفرستادند واین نماینده گان پس از روزها ماه ها وسالها پژوهش اطلاعات مفید را کسب وبه سایر اعضائی قبیله میرساندند واعضایی قبیله با دست یافتن به اطلاعات و موضوعات دست به کار میشدند دیده میشود که بشر از سابق دوست داشته تا به اطلاعات دست اول دسترسی حاصل نماید این خواسته ها همواره با عث شورشها ، جدایی ها وجنگها میشد بسیاری موارد را آنعده اشخاص ایکه دررآس حکومت قوم ، قبیله وتوده ی از مردم قرار داشت اطلاعات را دردسترس مردم قرار نمیدادند واین عامل باعث به میان آمدن مشکلات زیادی میشد دیده میشود که درانتقال پیام رسانه ها از سابق تا کنون دررسانه های جمعی محدودیت های وجود داشته است بدین اساس متن هذا را متکی به یک فرضیه دانسته ویکتعداد دلاییل ایکه باعث بحران مخاطب دررسانه های جمعی و رشد رسانه های اجتماعی خواهد شد خدمت تذکرمیدهیم ، اما ناگفته نباید گذاشت آنچه را که قضاوت مینماید همانا زمان است چون بحران درنتیجه یک روند منظم وتطبیق شده شکل میگیرد .
دلیل هاییکه باعث بحران مخاطب دررسانه های جمعی شده است 
اول : رسانه ها به تعداد انسانها وجوددارد هرچیزبرای انسان خبرساز ویا خبردهنده است انسان دست به گزینش بهترین رسانه میزند چون انسانها فطرتآ تجدد گراست ، ارتباط موضوع انترنیت به عنوان پدیده ی جدید دردنیای رسانه چون مولتی میدیا ، سمعی ، بصری چاپی را دارا میباشد.
دوم : دردنیای ماشینیزم امروز فرصت برای پیگیری مطالب دررسانه ها کم است ، درغرب امروز براساس ثانیه مردم مصروف کار اند .
سوم : ازآنجاییکه رسانه های کلاسیک دارای محدودیت اداری ونیروی بشری میباشد زمینه اعمال سلیقه ، سانسور ، تفاوت پالیسی نشراتی ودیگر مورد ها را درخود دارد وازجانب دیگر رسانه های کلاسیک وابسته به شخصیت های حقوقی وحقیقی ازقبیل احزاب ، سازمانها ، دولت ها وشخصیت ها میباشد .
بناءٌ دلاییل متذکره باعث میشود که واقعیت ها تحریف وحقایق به گونه ی وارونه به خورد مردم داده شود درحالیکه دررسانه های اجتماعی چنین نیست در( فیس بوک ، تویتر ویوتیوب) آنچه را که افراد جامعه بخواهند مینویسند بدون کدام محدودیت ، مسلمآ واضح است وقتی که انترنیت به مصرف شخصی مبدل میشود هرشخص قادر خواهد بود تا به مطالب روزمره ، و واقعات جامعه به کمترین وقت دسترسی حاصل نماید ، پس رسانه های کلاسیک درکل دچار محدودیت بوده ورسانه های اجتماعی روبه رشد است .
دیدگاه اساسی درمورد رسانه های جمعی(رادیو ، تلویزیون ومطبوعات) با رسانه های اجتماعی (فیس بوک، تویتر ، یوتیوب ) این است که رسانه های اجتماعی درحال جذب مخاطب رسانه های جمعی بوده وبا این رشد رسانه های اجتماعی جایگزین رسانه های جمعی شده ورسانه جمعی به مرور زمان از بین میرود بازهم قاضـی ايكه درین مورد قضاوت مينمايد(زمان )قضاوتگر خواهد بود .

محمدحنیف "قاضی زاده " دانشكده ي ژورنالیزم –دانشگاه کابل