آرشیف

2016-5-11

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

برنامه توتاپ

اگر از بامیان ، غور و هراتیم
همگی پک براریم

ویا از بلخ و تخاریم

از حکومت مرکزی افغانستان که کاملا از پایه و اساس قبیلوی شکل گرفته است انتظار میبریم لطف عنایت فرمایند و برنامه توتاپ را از مسیری که سروی گردیده عملی فرمایند. بامیان – میدان وردک وارد کابل گردد. ازینکه ما مناطق مرکزی را حکومات پیشین از همه اسباب معیشتی بدور رانده اند از حکومت آقای غنی + عبدالله عبدالله و دیگر سران اقوام و قبایل ساکن در این افغانستان قبیلوی انتظار میبریم تا ما را بیش ازین از سرک پخته و دور از پارت های بازرگانی و عدم دسترسی به طبابت و نور برق نگه نفرمایند.
اگر از بامیانیم یا دایکندی، اگر اهل غوریم یا بادغیس همه در محرومیت داریم حیات بسر میبریم و به همه تاریکی ها عادت کرده ایم. حال که دنیای پر از جنگ ها از دید ما روشن وا مینماید از سران اقوام و قبایل که در کابل حکومت گرانند انتظار میبریم که مسیر پروژه توتاپ را به میل خود و قوم و قبیله خود تغییر نفرمایند. ما بامیانی ها، غوری ها، دایکندی ها نیز خودمان را اگر شما اجازت بفرمایید از اولاد آدم حساب میبریم. امیدواریم این پروژه را سلیقه ی عملی نفرمایند.
آری ، ما به یاد داریم که در گذشته ها پایه های برق ازان مسیری که شما میفرمایید رد میشد مگر کابل شما تا هنوز به تاریکی بسر نمیبرد؟ پایه های برق سلیقوی سقوط نمینمایند؟ اگر این پروژه ی انسانی از بامیان – میدان وردک عملی گردد ما از غور، ما از دایکندی، ما از بادغیس اگرچه مستقیم ازین پروژه ما مستفید نمیشویم ازینکه یک قدم به تمدن نزدیک میشویم این پروژه را ازین مسیر مصلحت میبینیم.
ما در نشست که با آقای غنی در شهر فیروزکوه داشتیم نخستین پیشنهاد، نخستین فریادمان همانان عدم دسترسی با پارت های بازرگانی و نور برق بوده، حال که این پروژه از بامیان عملی میگردد ما این مسیر را بخیر و سلامتی همه افغانستان میبینیم. امیدواریم باری ما را نیز فرزندان آدم و شریک این دنیای روشن قلم داد فرمایند و این مسیر را به سلیقه خود به سلیقه قوم خود، به سلیقه محله، قریه، قشلاق، ده و دهکده خودها تغییر نفرمایند.
این انتظار را ما از بارگاه غنی + عبدالله داریم. آری ما در مناطق مرکزی این باور را دنبال مینماییم که سرک که ما را به پارت های بازرگانی ارتباط دهد الفبای تمدن و برق که حیات ما را تغییر دهد روح تمدن میدانیم. امیدواریم تا این برنامه انسانی که انسان ها را دارد تغییر میدهد از بامیان – میدان وردک تا کابل عملی گردد. خیلی پوزش میطلبیم ازینکه ازین پروژه ما در غور، بادغیس و فراه مستقیم نفع نمیبریم. خوشیم که بامیان به شاهرای ترقی حرکت کند و تفنگ ها را دران دیار سرنگون نماید.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"
و رسول مبین باشندگان شهر فیروزکوه