آرشیف

2017-2-27

برماچی میـماند ؟
برماچی میـماند ؟
از این کشتار قتل یک دیگر ، بر ما چی میماند
ز ویران کردن این بام در ، بر ما چــی میماند
بسوزیم کشته زاری همــوطن اندر شرار کی ؟
اګر این خلـــق ګردد در بدر ، برما چی میماند
اګر درخاک خون یکسان شود این ملت مظلوم
بګو آخر به طور مختصر ، برما چی میماند ؟
پدر را کشته و فرزند معصومش رایتیم سازیم
ز فریاد یتــــــــــیم بی پـدر ، بر ما چی میماند
بیا برجان خود می کـــــن ترحم هموطن تاکی
بسازیم گر جهان زیر زبر ، بر ما چی میماند
چو حق ازما شود ناراز ما گردیدم فلانی خان
مکان ما شـــــود دارالسقر ، بر ما چی میماند
بیا چون گوش کن ( شایق ) غمخوارهم باشیم
از این تعصب های ناگوار ، برما چی میماند
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی