آرشیف

2021-7-5

دوکتور صلاح الدین سعیدی

برف کوچ دوحه! 
برف کوچ  تشکيل شده در اثر توافقات دوحه بين حرکت طالب – پاکستان و جانب امريکايي  بحران امروز امنيتی و سقوط در حدودصد ولسوالی افغانستان در پهلوی مديريت ضعيف  امنيت توسط حکام افغان و جدالها بر سر تقسيم غنايم در داخل حاکميت افغانی عوامل اساسی ادامهء تراژيدی امروز ملت افغان اند!
تاکتيک تدافعی نيرو های افغان تا امروز به نحوی  موجه بوده ولی جمع و جور کردن امروز وکشيدن نفس تازه واستفادهء موثر از تجارب ګذشته در مدت کوتاه وضع امنيتی کشور ما رابايد  تغير دهد و باور دارم که تغير خواهد کرد.  باور دارم که در ين روزها جنګ در کشور ما افغانستان  شدت خواهد يافت و تراژيدی قتل و کشتار و انسان کشی نيز  توسعه خواهد يافت. اما   مخالفين مسلح حاکميت افغانی شکست های پی در پی خواهند خورد  و تعداد بيشتر تابوتها به پاکستان روانه خواهد شد! اينبار اين تابوت ها را به علت جلوګيری از افشاء شدن ماهيت کذاب استابلشمنت پاکستان , نظاميان استقبال نه خواهند کرد ولې ايشان را سخت مصروف خواهد ساخت.
محاسبات غلط پاکستان و طالب با تشديد جنګ و پشت کردن به مذاکرت که عوامل اساسی اين وضع در کشور ما  اند که  مسووليت تأريخی وضد انسانی و ضد اسلامی ان به دوش جنګ طلبان در رأس پاکستان و در ظاهر امر به طلبان نیز برميګردد که از پاکستان درين خصوص ګيله ای نيست!
جامعه ای جهانی در اکثر موارد و قابل فهم به منافع و لو منافع کوتاه مدت خود اولويت داده و در آن غرق است.
فقر و کرونا مردم افغانستان را نيز زمين ګير کرده.
الهی به اين ملت و  مردم  لطف و مرحمت کن!
هموطنان و خير خواهان جامعه دست از سياست بازی ها و مواضع منفعت شخصی تنها خود برداريد  و باتمام وضاحت ادای رسالت نموده که سياه راسياه وسفيد را سفيد ګفته و سهم خود در استقامت دادن حتی المقدور بايد ايفاء کرد!
نبايد بی تفاوت ماند و منتظر جريان حوادث بدون نقش و بدون موقف صريح بود.
 ازين حالت بايد خارج شد و متخلف را با کمپاين وسيع و روياری تجريد کرد.
سکوت و شف شف ګناه نا بخشودنی است!
مواخذهء مردم و مواخذهء الهی دارد!
سياسيون که از بحران موجود سوء استفاده ميکنند و از جمله برای کسب امتياز و ماديات اولويت داده و با تمام اتمام حجت مثلا  فرصت طلبی داشته و  به پاکستان سفر نموده و در داخل در خدمت دشمن قرار دارند –  نيز بايد افشاء کرد.
ادای رسالت و از کلام ميان تهی بی عمل بايد به  عمل و کار مشخص ولو با توسعه حق و منطق آن دست به کار شد!
مکررا تأکيد دارم که برف کوچ مذاکرات خطای صلح که بيشتر نوعيت پيشبرد آنراخطاء و کشنده ميدانم‌ – يکی از موجبات تعميق بحران و تراژیديدی در افغانستان و منطقه شده است! ضرورت جدی است دربخش از ين موارد کاری تجديد نظر فوری صورت ګيرد.
افزود بر اين  منطق سخنګوی طالب در دوحه که عوامل عدم مذاکرات  بين الافغانی  را عدم حضور کامل تيم حکومت افغانی در دوحه تلقی ميکند و خود را متعهد به ادامهء مذاکرات بين الافغانی ميدانند بس طفلانه و خود فريبنده اند. ايشان باور داشته باشند که دروغ قبل از همه موجب روی سياهی و افتضاح دروغګو خواهد شد. خواننده و بيننده رانبايد دست کم ګرفت!
و من الله التوفيق
داکتر صلاح الدين سعيدی
2/7/2021
00447886474638