آرشیف

2023-12-10

داکتر شکیلا جاوید

«برشنا»

 

«برشنا»

  برشنا، داستانی است‌ که به‌تازگی در ایالت اوریگان آمريکا از سوی انتشارات ویگز چاپ شده است. این نشریه از معتبرترین نشریه‌ها در اوریگان آمریکاست که کتاب‌های داستانی و غیر داستانی نشر می‌کند. این داستان به‌زبان انگلیسی چاپ شده است. 

 داکتر شکیلا جاوید نویسنده‌‌ی این کتاب از پنج‌شیر-افغانستان که در رشته‌ی پژشکی دانش‌ آموخته است و سند کارشناسی ارشد در رشته‌ی  دوم نیز دارد. ایشان بعد از فروپاشاندن چجمهوری اسلامی افغانستان، به ترکیه تبعید شدند. قبل از تبعید به‌ترکیه پژشک بودند و در بیمارستان رابعه بلخی و… ایفای وظیفه می‌نمودند. 

 «برشنا» داستان دختری است‌که در کابل اتفاق افتیده است. این داستان از زبان شخص اول روایت شده است و زبان داستان و سبک آن روان است. روایت دختری است‌، بی‌بضاعت و زنده‌گی سختی دارد. فامیلش ناتوان است و حتا خرچ درس او را ندارند. 

در حقیقت این داستان بیش‌تر دختران افغانستان است. دخترانی که بی‌بضاعت استند. دخترانی که دروازه‌های درس و خواندن به روی‌شان بسته شده است. اگر باز است توان و هزینه‌ی خواندن و کورس را ندارند.

نوشته‌ی داکتر شکیلا جاوید