آرشیف

2018-1-4

صدیق رهپو طرزی

برای یادآوری شب یلدا یا زایش

از خدا وصل یار می خواھم،
در شب قوس و روز جوزایی.
جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟
نگاھی بھ ریشھ
این امر روشن ھست کھ کسانی کھ دیدگاه و برداشت ھای خویش را برای آفرینش نظم جدید در خط باورھایی پس از موسا، سر و سامان دادند و بھ نام
عیسا، پسر مریم کھ او را بھ باکره گی، برداشتھ بودند، سکھ زدند، در آغاز مانند ھمھ گروه ھایی کھ با فکر جدید ھمراه اند، بھ شدت در اقلیت بھ سر می
بردند.

ادامه مطلب در اینجا