آرشیف

2021-8-16

دوکتور صلاح الدین سعیدی

برای نجات افغانستان و تأمین صلح و آرامش متحد شوید!

 

خود کرده‌ ها و راههای حل

(قبل از همه به مطالعۀ رئیس جمهور امریکا آقای جوبايدن )

 

آنچه در افغانستان، منطقه و در رابط به صلح و جنګ و ادامۀ  تراژیدی ملت افغان و به هدر رفتن قربانی های ملت افغان و جهان و بلاخره  شکست  مفتضح قريب الوقوع امريکا درين ګوشۀ  جهان را  ميبينیم که این حالت  نتيجۀ مستقيم و منطقی خطاء ها و محاسبات غلط خود شان بود و هست. بخش از عوامل حالت رقتبار موجود به صورت صريح به ما و برخی دیگر در سطح جهانی در رأس به سياستهای امريکا بر ميګردد.

بار ها از خطاء ها، محاسبات غلط  و تخلفات صريح اعمال و سياستهای دارای نتايج معکوس (کنتراپرودکتيف) مستندات مفصل و منطق سخن را ارايه کرديم.  از خطاء بودن راه فريب، خدعه و شرارت بازی دو جانبه و سه جانبۀ محيلانۀ  استابلشمنت  پاکستان به جهان مستندات و منطق سخن ارايه و به موقع ذکر کرديم اما جهان در مورد بی تفاوت ماند و يا بنابر مجبوريتهايش به  بی تفاوت ماندن مجبور شد!

بلی مستندات ارايه کرديم و تأکيدات مکرر داشتيم که استابلشمنت پاکستان از جهادمقدس مردم افغانستان سوء استفاده ميکند. مستندات دراقرار های سياسيون و نظاميان  قبلی و فعلی پاکستان، يوتيوب و منطق الفبای سياست و… وجود دارد.  ولی جهان توجه به موقع و متناسب نه کرد! بلی کس توجه  متناسب نه کردو يا محاسبات  شان غلط بود و است! اما ممکن است که  محاسبه چنين هم باشد و يا  بود که من آنرا نيز شنيده ام که: خوب است و بګذار  که جهاد واسلام بدنام شود!

اما اينک ديديم و ميبينیم که جهاد!؟ پاکستان، لجاجت دزدان سر ګردنه در داخل نظام افغانی و برف کوچ ساخت امريکا که يک سال قبل در دوحه شکل داده  شده بود، مطابق پيشبينی های مکرر تحریری و شفاهی من و دهها تحليل ګر  حقيقت و واقعيت دلخراش بوده و در حال تحقق است. در نتیجه تراژیدی مردم افغانستان عمیق و ډاکترمحمد اشرف غنی با برنامه های اقتصادی و سیاسی خویش برای افغانستان مجبور به ترک وطن شد.  پاکستان دارد که ثمرۀ جهاد مردم افغانستان را می بلعد! اينک ديده ميشود که پاکستان باتأسف و تأثر  نتيجه و ثمره  ميګيرد وبر افغانستان و اوضاع آن عملاً  مسلط ميشود!

نقش سیاستهای خام و بچه ګانه حکام افغان در ده سال اول دو دهۀ اخير کشنده بود! ادامۀ عکسهای يادګاری سياسيون افغان با استابلشمنت پاکستان ادامۀ سياست شرم آور عدۀ از سياسيون افغان بود و هست! هست موارد زيادی که ادامۀ  اين  پروسه نشان ميداد و ميدهد که عدۀ  از سياسيون افغان باز شدن بخت شان را در کسب رضايت ای اس ای و جی اچ کيو ميبينند!

اميدها در عالم اسباب به نمايندۀ جنګ امريکا برای افغانستان مأيوس کننده انجاميد!

تراژیدی ملت ما و شکست مفتضح جهان در افغانستان روز تا روز مفتضح تر ميشود!

امريکا بايد بخاطر بسپارد و بداند که ناکامی سياست امریکا در منطق و افغانستان تقريبا تمام اطراف دخيل و موثر درين خطه بنابر عوامل و انګيزه های مختلف مطلوب است و ايشان خواهان ناګامی امريکا و نظام ساخته شده به صورت تنګاتنګ  با ايشان است. سياستهای غلط امريکا و معاملات جاری امریکا در مورد افغانستان که در موارد متعدد از جمله توافق به ايجاد سرحدات پاکستانی در داخل افغانستان و… عوامل مهم ديګری اند که موجب انزجار و  نفرت مردم افغانستان در برابر سیاستهای دیگران در افغانستان  در پهلوی عوامل عقيدتی شده است!

به ياد دارم  و ثبت ميديا است که در اواسط سالهای 90 قرن ګذشته ګفته و نوشته بودم که: جهان به خاطر بی تفاوتی های خود درقبال افغانستان در سالهای 90 قرن بيست, قيمت بزرګ خواهد پرداخت!?

اژ حوادث11 سپتامبر خبر نداشتم اما منطقاقابل پيشبينی بودند!

راههای حل بنيادی:

جهان و امريکا بايد بداند که تا زمانيکه موجود غير مشروع به نام پاکستان با همين ګستاخی و شرارت به سياستهای ترورو دهشت ايجاد و هم به پرچون فروشي ترور و دهشت اینجا و آنجا پرداخته، به سياست دهشت پروری خود ادامه دهد خطرات جدی را متوجه جهان خواهد ساخت و ساخته است!

جهان و مردم ساکن در پاکستان امروز بايد بدانند که مردم بی ګناه اين منطقه مانند افغانها قربانی همين سياستهای استابلشمنت پاکستان اند و مردم افغانستاازآمو تا اباسين همه از سياستهای ترور و دهشت پرور پاکستان به جان آمده اند و سخت متضرر اند!

جهان بايد بداند که اګر اولويت اروز پاکستان نظام براندازی  در افغانستان به هر قيمت بود و است، دور نه خواهد بود که طالبان پاکستان در قدم های بعدی نیز برای ګرفتن  زمام امور در پاکستان دست به کار شوند و منطقه به يک خطر بزرګ جهانی مواجه شود!

اقدامات اخير چارزانو  زدن بعد از باد رفتن با اعزام پنج هزار و ده هزار سرباز به افغانستان حل نمی شود!

کمک به پروسۀ واقعی صلح سياسی و قطع کردن دست  شرارت پاکستان و جلوګيری عملی از تخلفات پاکستان راه حل است!

دولتی داری خوب و نهاد سازی خوب با قوانین خوب و تطبیق آن بر همه راه حل است!

بر همۀ  افغانهاست تا به خود آمده  و با اولويت دادن منافع ملت و وطن و امر صلح و ضد جنګ و مداخلات بيګانګان در رأس پاکستان و ايران و اجنتان افغانی شان نه بګويند!

اګر بينی که نا بينا و چاه است – اګر خاموش بنشينی ګناه است!

داکتر صلاح الدين سعيدی

15/08/2021

00447886474638