آرشیف

2019-10-20

گل رحمان فراز

برای حامیان دو آتشه ع و غ!

برای حامیان دو آتشه ع و غ!

انتخابات روند گذار و پُل گذر از حاکمیت و قدرت یک دوره بر دوره ی دیگریست. باید بکوشیم رای را به اهلش بسپاریم. خود را نادیده نگرفته و تلقین نکنیم که رای ما سرنوشت ساز نیست. همین که عادلانه به پروسه اشتراک کردیم فقط مسئولیت شهروندی خویش را برای بهبود جامعه و پروسه ملت شدن ادا کرده ایم و این خود افتخار است. 
پیروزی ع و یا غ حاصله زحمات شفاف است که در روز انتخابات کشیده ایم و نتیجه تقلب های است که انجام داده ایم. نه زعامت طولانی مدت این آقایان پرباجاست و نه عمر تقلب دراز خواهد بود! بعد از روی کار آمدن حاکمیت هر یکی این بزرگواران در پرتو کارآمدی و ناکارایی، فقط ما ایم که در نتیجه کارِ شفاف و رای دهی مسئولانه مان خوشنود شده، افتخار می کنیم یا خسته شده و بر تقلب مان لعنت می فرستیم و خود را عامل بد بختی می دانیم. 
بحث نمودن بر روی پیروزی تیم های انتخاباتی بیهوده است و کاریست که در آن نقش نداریم. ما دقیقاً کاری کرده ایم و تلاشی انجام داده ایم که لازمه انجام و شایسته اجرا بوده است. از آن به بعد اش بر کمیسیون هاست تا در تبانی و هماهنگی با نهادهای ناظر و مشاهد نتایج را در روشنی قانون، فیصله نامه ها و طرزالعمل ها اعلان دارند. 
فحش گفتن و دشنام دادن این دو رقیب انتخاباتی فایده ی ندارد جز اینکه اذهان عامه را خدشه دار و احساساتی کند. آنها همانطور که در سیاست شان دوستی وجود نداشته است، دشمنی دراز مدت نیز نخواهند داشت‌. تا حمایت کنیم در قدرت خواهند بود و از منافع عام به نفع خویش استفاده خواهند کرد. 
پس، در دشمنی و رقابت فعلی این دو بزرگوار آینده روشن دوستی و تفاهم را پیش بین باشید تا دشمنی و رقابت سرِ کُرسی چون این ها (چنانچه در تصویر می بینید) چیزی را از دست نخواهند داد و ضرر نخواهند کرد. هر گاهی بخواهند هم دوست اند و هم دشمن! این ماییم که فریب تیم و داغی بازار مبارزات انتخابات را می خوریم. باید بیدار بود، از سر گرفت و اساس رفت! 

با مهر 
گل رحمان فراز