آرشیف

2014-12-12

سید احمد ساهر

برای این و آن

 
خانه‌ی ماست؟
ارزش وقت و انسان؟
                       نه!
پس چه؟
به دو تقبیح
لیلام کردند
خواهان آن؟
اعدام کردند!؟
انگار فرزانه‌ترین‌هاست با عدالت
                                   یکجا
زیر جامه ای مدرن انتخاب
از فضل فریب
با چنگ مرز
و لطف آقایان!
وجدانت را خَفَک کردی
واه! که خالی‌ست میدان عصر
برای تعصب
برای قوم
برای انتقام…
و همه قناعت دارند به یک تقبیح
واه! انسان و ارزش‌هاش
که لیلام کردند
                    اعدام کردند
همراه با وجدان
در میدان سیاست
با تناب نفس!
و از آدرس باورها مان.
 
30/1/1390  کابل