آرشیف

2016-3-1

afrotan

“بد دفاع کردن” نو آموزان قدیمی !

هنگامی که دین مقدس اسلام از سوئی به عنوان بزرگترین تفکر آزادی بخش ونیرومند ترین  پایگاه برای تحقق عدالت انسانی برای عموم بشریت اعم از مخالفان و موافقان شناخته شده و درچند سال آخیرکه سالهای پربرکت علم و آگاهی بشمار می آیند  و این وضع سبب شده تا نه تنها  با سرعت خارق العاده موج گسترده ای از نهضت عدالت خواهانه و مترقی را در جهان برانگیزد بلکه دراین راه دارای مکتب فکری مشخص و آرمان های اجتماعی معینی است در مقابل این جهش عظیم تاریخی که بر قرئت مترقی و علمی از اسلام استواراست موجی ازخرافات وسمپاشی ها ی متحجرانه و استوار بر فورمول قالَ ، قالَ در برابراین نهضت علمی پدید آمد تا چهره ء عدالت خواهانه نهضت های اسلامی در چشم افکار عمومی مسخ کنند . 

ادامه مطلب در اینجا