آرشیف

2023-3-5

داکتر فیض الله نهال ایماق

بخت و طالع خویش را بیازمایید

 

 

مرادش حاصل شود——————– ۱۱۱۰ 

به سبب شخصی مرادش حاصل شود  ۱۰۰۱ 

غم و محنت زیاد دارد ————-   ۱۱۰۱ 

مرادش حاصل شود ——————- ۰۰۰۱ 

قدری صبر کرد————————- ۰۰۱۱ 

دولت یابد—————————— ۱۰۱۱ 

نهایت ضرر دارد———————— ۰۰۱۰ 

چیز گم شده را یابد——————— ۱۱۱۱ 

صبر کرد ، اندک غم و اندوه دارد——- ۰۱۰۰ 

شاد و خرم باشد———————— ۰۱۰۱ 

فتح و نصرت حاصل شود————– ۱۰۰۰ 

غم زیاد دارد—————————– ۰۱۱۰ 

اول غم ، بعد مرادش حاصل شود—— ۰۱۱۱ 

طریق کاربرد این « طالع بجنگان» قرار ذیل است:

نخست به نام خدای ( ج) نیت کنید .

سپس ،  بدون شمار کردن ، چهار قطار از سمت چپ به راست خط بکشید

/ / / / = . 

/ / / / / = ۱ 

/ / / = ۱ 

/ / / / / / / =۱ 

خطوط جفت  / /  / / هر قطار  را  تا آخر  با هم وصل دهید . احیاناً  خطوط تا آخر جفت بود، حاصلش 

صفر ( ۰ ) و اگر طاق بود ( ا ) را بنویسید  

و حالا اعداد بدست آمده ( ۰۱۱۱ )  را بنویسید و به جدول نظر انداخته ، نتیجه  را به خوانش بگیرید: 

بخت شما :  اول غم دارد ، بعداً مرادش حاصل میشود. 

امید وارم همیشه بختیار باشید .

با احترم مزید   

داکتر فیض الله ایماق. تورنتو – کانادا