آرشیف

2014-12-29

عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی

بخاطریاد بود شاد روان، استاد سُخن علی اصغر بشیر هروی

 

بخاطریاد بود شاد روان،استاد سُخن علی اصغر بشیر هروی، منظومهء زیر را به تقلید از شعر بس زیبا و موزون شان تحت عنوان «شعر وساز» برشتهء تحریر درآورده شد.

«ز رفتـــــــارت،نمایـــان یکجهان نا ز 
به لبخنــــــد توپنــــــهان،یکجهان راز
شــــوم قُـــــربان آن لبخنـــــد ورفــتار
که این شعرخوش آهنگست وآن ساز»
***

اَیـــا سیمین تن وای شوخ طَنّـــــا ز!
بـــــرای عـاشقانت، میکنُــی نــــــا ز
دهان،چون پسته وچشمان چو بـادام
ببر داری، عجب تو جفت همــــراز
کمان ابرو،و مژگان همچو تیر است
بقصد جان عاشق،این عجب یــــا ز
کلامت،با همان لبخنــــــد پرجــوش
ستـوده ات حافــظ وسعـدی زشیرا ز
خرامان رفتنت ،دل برده ایشــوخ!
همیخـــواهم شوی بامن تو دمســـا ز
نـــدارد عیب ،اندامِ تو ای یـــــا ر!
یقینــاً صانعت داده ،چه اِعــــــــزاز
چنان خوبِ ،که همتآ یش نبـاشـــــد
رقیبانِ تو دارنـــد حِرص و بـــد آ ز
تــــرنُّــم کـز دهــــــاِن تو شنـــــیدم
بخــــود پیچــید دلم،از شوق آ و ا ز
دلـم را برده ای ،خـــوبش نگهــدار!
چوآن محمود،که بوده ست،دوست ایاز
میـــــا زار!،این دلِ زار و حـــزیــنم
که با شد همرهت، شاد وسر افـــرا ز
کجا دستم رســــد،بر شاخِ سُــــــنبُل
"تودست کوتهِ من بین و آستین دراز"
خوش آن خیّاط ،بُریـــــد بر قامتِ تو
از این یک پارچهء دل،خوش کرپناز
جمـال،زان پرتو نورِ اِ لهیســــــــت
بلند پروازی،چون هُـــمــا ی قفـقــا ز
همه آداب واوصافت ،شـــیرین است
اَیا ای طالــعم !می سوز و می سـا ز!
بسی اغــــراق و غُـلو،نیست کافـــــی
بهرِتوصیف توست،صد گــونه ابرا ز
نشایـــــد مرترا،آن کـــبر ونخـــوت
مبــــا د ا! روزکی افــــتی ز پروا ز
اگر حرفِ ، شنیـــــــدی از رقیــبم
مکُن بــاور،که باشــد او چه غَــمّـا ز
بهر جا ،نـــام نیکت گشته مشهــور
اگر از آن هِــری پرسی یا اهـــوا ز
تویی کــانِ حیــا ومِهروایمـــــــا ن
خجسته باد! برایت ،جـــشن اِعـزا ز
همین (خشنود)،که دارد مِهرت دردل
درونِ قــلـــبِ او،باشــــد بــسی را ز.

***
مورخهء 04-09-2013م
شهر کییف-اوکرائین.
عبدالکریم(خشنودهروی کهدستانی).