آرشیف

2014-11-25

رسول پویان

بحر خون

گـر آشــنـا وســیلـۀ خـصـم زبـون شود
سرتاسر وطـن به خـدا غرق خون شود

گرسده ها به جنگ وبرادرکشی گذشت
بـایـد ز سـینه عـقـدۀ خونین برون شود

باگرگ دنبه خوردن وبا میش نوحه گر
این طرح ورشکسته زبنیان نگون شود

ظلـم عـرب، و حلم عجـم را مبر ز یاد
صد بار تجربه!! غـم دورِ قرون شود؟

همسایه تا به آتش و خون میکشد وطن
بایـد که طـرح و چارۀ نـو آزمون شود

ورزش در تمدن ما چـون عبادت است
لیکن بـه پکتیکا روان بحـر خـون شود

طالـب که قتل عـام کـنـد و آتـش افکـند
بـایـد که منـفجـر ز بـیـخ و درون شود

ارگون وپکتیکا، شمال وجنوب وغرب
خالی زگرگ و قاتل و دیو حرون شود

غمداستان قتل و خشونت به صد زبان
عبرت فسانه یی ز فریب وفسون شود

خوش آندمی که جای نهیب سیاه جنگ
میهن پر از ترانۀ عشـق و جنون شود

24/11/2014