آرشیف

2017-8-7

دوکتور ص. سعیدي

بحث خارج از موضوع حقوقدانان افغان!

هفتهء قبل عدهء از حقوقدانان افغان در کابل  در مورد مقام قانونی، سیاسی و اجتماعی معاونین ریاست جمهوری کشور بحث  كردند كه اين بحث را جناب  علی محمدی طی نوشته ای  نتیجه ګیری و تقدیم خواننده ګان نموده است.   
 با تشکر از زحمات شان به این ترتیب نظر خویش را جهت انکشاف ابعاد دیګر مسأله ذیلاً با شما شریک میسازم. 
جناب شان  تلاش بس عظيم در تهيهء این مطلب نموده، در انتخاب کلمات بحث خویش کوشش زیادی به خرچ داده اند تا مطالب خویش را بهتر افاده کنند اما روشن است که بخش زیادی مطالب مندرج در نوشتهء شان غیر قابل فهم است. 
اګر این نوشته  به هر انګیزهء  تحریر شده باشد ممکن است اما شرع ظاهر را میبیند و در همه چیز نباید سیاهی دید لذا این زحمت شان قابل قدر است.  
اما من اعتراف میکنم فهم بخش از جملات برایم ګرنګي میکرد. جملهء  ( ساختار فراگیر و پیچیده… ) را در نوشتهء شان نه فهميدم كه فراگیری اش در چیست و پیچیدگی اش در چیست؟ 
چیزی دیگریکه ميخواستم اعتراف كنم اين است كه  موضع و دیدګاه های مردم در مورد جناب جنرال صاحب  با اظهارات دقيق، سنجيده و حسابي شان بعد از كانديد شدن شان در انتخابات رياست جمهوری گذشته، نسبتاً ملایم شد. مردم در بخش مواردجناب معاون اول  مسامحه و ګذشت را پذیرفتند. جنرال صاحب معاون اول شد و پشتیبان رئيس جمهور شد. رئيس جمهور غنی ګذشتهء علمی و اکادمیک دارد و در تاریخ کشور یک کار بیسابقه شد. 
اینکه بعدها چه شد و چه نشد و مردم مأیوس شدند و یا نه شدند، بحث به جایش باقی است. 
بحث مرکزیکه من را به نوشتن این مطلب واداشت اینست که: چنانچه در بخش از ستیج ها زمزمه میشود بحث امروز اختلاف جناب غنی رئيس جمهور و جناب دوستم معاونش نیست. 
بحث دیګر است و آن اینکه: شخص ( آقای اېشچی )  ادعا کرده که معاون اول کشور با استفاد از قوت و موضع قدرت سیاسی خویش عمل شنیع و تجاوز جنسی راعلیه وی انجام  داده است). بحث این است که در همچو حالات شما  ( نمايندګان) حقوق دانان افغانستان به چه اجماع رسيديد كه در حالت همچو ادعا راه حل قانوني و تخصصی چیست؟ 
این را باید با این نشست مجلل خویش جواب ارایه میکردید که مشکل حل میشد و راه قانونی عدالت تأمين ميشو و از شخصيت كشی و مقام معاونيت  رياست جمهوری دفاع میشد و رئيس جمهور مطابق هدایت تخصصی و مسلکی شما به عمل درین عرصه وادار ساخته میشد. شما درین عرصه هیچ هدایت و رهنمود برای من ملت و سیستم نه دادید. امید این اصل ګپ را در نشست بعدی جواب و رهنمایی کنید.