آرشیف

2022-10-10

عثمان نجیب

بجنگ تا بمانی، بجنگید، تا بمانید و بجنگیم تا بمانیم.
من فقط ضدِ پنج فیصدِ پشتون عام نیستم که مانندِ همه ملت رنج می‌کشند اما چاره‌یی ندارند.
من ضدِ همه هویت فروشانِ تاجیک و هزاره و ازبیک و ترکمن و بلوچ و‌ ایماق و‌گجر و‌ نورستانی استم که خود را و هویتِ خود را به پشتونِ سیاسی فروختند و ملت را به کامِ اژده ها رها کردند.
گرفتاری ملا ځلاند استادِ پوهنتونِ انتحاری توسط اف بی آی.
 جنگ جنگ زبان فارسی و پشتو و پشتونِ طالب باده‌نوش غرب